VD har ordet (Q1)

  • Tydliga tecken på ökad aktivitet men fortsatt dämpad
    försäljning inom den svenska FTTH–marknaden
  • Fortsatt god utveckling i Norge med flera nya avtal
  • Ny VD Sonny Mirborn tillträder efter sommaren

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Kommersiella Fastighetsnät: ca 44% (31%)
Har under Q1 fortsatt vara vårt starkaste affärsområde med en jämn spridning mellan koppar- och fibersystem. Vårt eget varumärke ECS utgör en central del i detta affärsområde som levererar till alla typer av kommersiella fastigheter som till exempel kontor, flygplatser, sjukhus, köpcenters och datahallar. ECS kombinerat med starka externa varumärken skapar en bra balans med ett komplett och konkurrenskraftigt erbjudande mot kund.

Bostadsnät: ca 19% (10%)
Detta affärsområde där det egna varumärket DC Line ingår bygger på en projektbaserad konceptförsäljning och visade under Q1 en god försäljningsökning helt i linje med våra planer. Vi har förlängt vissa strategiska avtal och även vunnit nya affärer och flyttar därmed fram våra positioner trots de utmaningar som sedan en tid präglat segmentet nybyggnation av bostäder inte minst i Stockholmsregionen.

Fibernät: ca 32% (55%)
Q1 2018 är det sista riktigt besvärliga jämförelsekvartalet för oss inom detta område då stora beställningar från rekordåret 2017 inte kunde levereras förrän tidigt 2018. Vi ser fortsatt många spännande trender framöver inom det breda affärsområdet FTTX och marknaden för fibernät. Som tidigare rapporterats ser vi en ökande aktivitet inom FTTH och vi ser en normalisering av marknaden för resten av 2019. Såväl antalet förfrågningar som vunna projekt har ökat och leverans av flera av dessa affärer kommer påbörjas under Q2. Alcadon står starkt rustat att kapitalisera på den fortsatta snabba teknikutveckling och de trender som långsiktigt driver vår affär inom affärsområdet Fibernät. Våra egna varumärken fortsätter att vara en central del i vår verksamhet. ECS och DC-line utgör 25 procent respektive 7 procent av omsättningen. Därmed utgör våra egna varumärken 32 (30) procent av omsättningen under Q1 2019.

Tjänster & Utbildning: ca 5% (4%)
Är vårt minsta affärsområde, men strategiskt viktigt för bolaget som stöd i vår kunskapsdrivna försäljning inom samtliga affärsområden.

VERKSAMHETEN

Vi har en mycket kompetent, erfaren och engagerad personal som sammantaget fortfarande utgör den största ägargruppen av aktier i bolaget.

Vi har efter tre förvärv organiserat om en del i bolaget vilket skapar möjlighet till besparingar och ökad effektivitet. Vi har som tidigare kommunicerat även lagt om vår finansiering under 2018 vilket för helåret kommer medföra att koncernens finansnetto förbättras med ca 5 MSEK jämfört med 2018.

Vi fortsätter att utveckla bolagets digitalisering och har under kvartalet lanserat nya webshopar i Sverige och Norge. Ökad digital försäljning skapar nya kostnadsfördelar för bolaget. Fler förvärv och nya marknadsaktiviteter ses över och det pågår ständigt aktiviteter för att flytta fram positionerna inom våra affärsområden samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med vår interna effektivitet och våra kostnader.Som tidigare kommunicerats är Sonny Mirborn utsedd till ny verkställande direktör i Alcadon Group AB.

Sonny Mirborn kommer närmast från sin roll som ansvarig för affärsenheten Energy Products i Addtech-koncernen. Tidigare har Sonny varit VD för Rutab AB och CTM Lyng AB, två bolag inom elbranschen samt dessförinnan Investment Manager på Nordstjernan och analytiker på Accenture Strategy i Stockholm.

Sonny Mirborn tillträder sin tjänst efter sommaren. Jag ser fram emot att lämna över stafettpinnen till Sonny och samarbeta med honom genom styrelsen och tillsammans med Alcadon-teamet fortsätta utveckla bolaget.

FORTSATT HÖG AKTIVITET I NORGE

Vi ser en fortsatt positiv utveckling i Norge efter en lyckad sammanslagning och integration av våra bolag där. Liksom i Sverige har vi vunnit ett antal fina projekt under Q1. Vi har bland annat tecknat ett treårsavtal med en av de större aktörerna inom satellit-tv-distribution i Norden. Projektet beräknas starta i sommar och innefattar Norge, Sverige och Finland. Detta är ett bra exempel på en produkt- och marknadsmässig synergi som möjliggjorts genom våra förvärv.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Q1 Vi inleder 2019 med ett svagt Q1. Den minskade omsättningen beror på det vi tidigare rapporterat om, en avstannad FTTH-affär i Sverige som drabbade hela branschen under 2018.

Vi hade flera stora leveranser (ca 50 MSEK) som senarelades av en stor kund i december 2017 och där vi tilläts att leverera och fakturera först under Q1 2018.

Försäljningen under Q1 2019 uppgick till 130,4 (149,6) MSEK, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2018 varav en 22 procentig negativ organisk tillväxt helt kopplat till FTTH.

EBIT uppgick till 9,2 (18,6) MSEK, vilket gav en EBIT-marginal om 7 (12) procent. Den svaga kronan har påverkat resultatet negativt med 0,6 MSEK under kvartalet. Soliditeten har under kvartalet minskat från 43 procent till 41 procent. Vinsten per aktie under kvartalet uppgick till 0,36 (0,79) SEK.

Pierre Fors
Verkställande direktör
Alcadon Group AB

Omsättning och resultat
Vänligen se våra finansiella rapporter.