VD har ordet

  • Försäljningen för helåret minskade till 544,2 (579,9) MSEK, effekt av dämpad efterfrågan i FTTH-marknaden
  • EBIT uppgick till 56,9 (71,5) MSEK
  • Soliditeten ökade till 45,7 procent (38,9)
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 42,8 (44,5) MSEK
  • Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 0,50 SEK per aktie

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN GER STABILITET

Våra affärsområden inom Alcadon-koncernen ger sammantaget en stabilitet över tid. Precis som vi historiskt har levererat vinst år efter år i över 20 års tid.

Affärsområde Kommersiella Fastighetsnät (ca 45% av oms):
Har under 2018 varit vårt starkaste affärsområde som visat en betydande försäljningsökning. Vårt egna varumärke ECS utgör en central del i detta affärsområde som levererar till alla typer av kommersiella fastigheter som till exempel kontor, flygplatser, sjukhus, köpcenters och datahallar.

Affärsområde Bostadsnät: (ca 10% av oms)
Detta affärsområde med egna varumärket DC Line bygger på en projektbaserad konceptförsäljning och visade en marginell försäljningsökning 2018. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla nya produkter för våra kunder inom detta område.

Affärsområde Tjänster & Utbildning: (ca 5% av oms)
Vårt minsta affärsområde, men mycket viktigt för oss som stöd i vår kunskapsdrivna försäljning inom övriga affärsområden. Detta område visade en marginell tillväxt under 2018.

Affärsområde Fibernät: (ca 40% av oms)
Vi ser många spännande trender framöver inom det breda affärsområdet FTTX och marknaden för fibernät. Vi ser exempelvis med stor tillförsikt på utvecklingen av 5G-utbyggnaden (FTTA), vilket kommer att kräva en betydande förtätning av antenner och mikro-datacenter för att hantera de stora datamängderna som 5G kommer att generera. Även stamnätfiber (s.k.”fiber backbone”) mellan olika områden och städer byggs ständigt ut. Bara i region Stockholm planeras tre stora infrastrukturprojekt för spårbunden trafik som regeringen vill påskynda. Flera stora infrastruktur-utbyggnader fortsätter i både Sverige och Norge. Denna typ av projekt omfattar numera även integration av fiber. Andra intressanta tillväxtområden är vindkraftsparker och mobilnät.

FTTH: EN DEL AV VÅRT FIBERNÄTSUTBUD

Alcadon-koncernen bearbetar genom sina affärsområden många delar av fibermarknaden vilket gör koncernen mindre känslig för konjunktursvängningar.

Marknaden för Fibre-To-The-Home (FTTH) har som tidigare kommunicerats avstannat 2018. Vår försäljning till FTTH-marknaden under fjärde kvartalet har minskat med 60 MSEK jämfört med samma period 2017. För helåret har vår försäljning till FTTH-marknaden minskat med 120 MSEK jämfört med rekordåret 2017.

Bolaget förväntar sig under 2019 en normalisering av FTTH-marknaden bland annat genom den ökade aktivitet som nu sker hos energibolag och stadsnätsföreningar. De av regeringen allokerade bredbandspengarna kommer investeras oavsett om det sker en förändring av vilka aktörer som genomför projekten.

Fler förfrågningar inom FTTH-marknaden i slutet av 2018 förväntas resultera i en ökad försäljning under 2019 och 2020. När FTTH-marknaden kommer igång igen, står vi starkt rustade att fortsatt kapitalisera på den teknik-utveckling och de trender som långsiktigt driver våra affärer.

VERKSAMHETEN

Vi har en mycket kompetent, erfaren och engagerad personal som även är betydande ägare i bolaget med ca 15 procent av aktierna.

Vi har även en stark finansiell ställning vilket gör att jag är övertygad om att vi kommer gå stärkta ur rådande marknadsförhållanden. Detta möjliggör nya förvärv och marknadsaktiviteter för att flytta fram positionerna inom våra affärsområden samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med vår interna effektivitet. Bolaget har under året genomfört en refinansiering som jämfört med helåret 2018 kommer att förbättra vårt finansnetto med ca 5 MSEK.

Vi är absolut inte nöjda med försäljningen under helåret 2018 men jag tycker ändå att vi står stabila med våra affärsområden. Dessutom har vi integrerat tre förvärv och anpassat vår organisation för framtiden med dess nya möjligheter och utmaningar.

Våra egna varumärken fortsätter att vara en central del i vår verksamhet. ECS och DC-line utgör 22 procent respektive 6 procent av omsättningen. Därmed utgör våra egna varumärken 28 procent av omsättningen under Q4 och 29 procent för helåret 2018.

HÖG AKTIVITET I NORGE

CableCom har sedan förvärvet haft en utveckling väl i nivå med våra förväntningar. Under Q4 har vi slutfört sammanslagning av CableCom och Alcadon Norge vilket bland annat innebär integration av en ny webbshop och av befintliga ekonomisystem i Norge.
Våra lager optimeras och flyttas till CableComs centrallager i Sandefjord. Vi räknar fortsatt med att synergier i Norge realiseras genom att vår ECS försäljning kommer igång även här.

Pierre Fors
Verkställande direktör
Alcadon Group AB

Omsättning och resultat
Vänligen se våra finansiella rapporter.