Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

En stark avslutning på året med fortsatt ökning av operativt kassaflöde och god tillväxt

FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökar med 7,6 procent till 431 (401) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 3,3 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 29 procent till 39 (31) MSEK varav 6,7 (-0,8) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster samt återföring av tilläggsköpeskilling om 6,0 (1,6) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 42 (8,4) MSEK vilket motsvarar 1,92 (0,41) SEK per aktie.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,68 (0,67) SEK.
 • Soliditeten ligger kvar på 44 procent likt Q3 2023.

HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökar med 42 procent till 1 573 (1 110) MSEK. I oförändrad valuta ökar omsättningen med 31 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 56 procent till 107 (69) MSEK varav -1,5 (-6,4) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster samt återföring av tilläggsköpeskilling om 6,0 (1,6) MSEK. Under 2022 ingick även förvärvskostnader om -4,3 MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 137 (24) MSEK vilket motsvarar 6,36 (1,21) SEK per aktie.
 • Resultat per aktie uppgår till 1,76 (1,86) SEK.
 • Soliditeten ökar under perioden till 44 procent från 37 procent.
Kvartal 4 januari – december
    2023 2022   2023 2022
Nettoomsättning, MSEK   431,5 401,2   1 572,8 1 110,4
Bruttomarginal, %   23,7 25,3   24,4 25,5
EBITA, MSEK   39,3 30,5   106,8 68,6
EBITA, %   9,1 7,6   6,8 6,2
Periodens resultat, MSEK   14,8 13,9   37,9 37,1
Resultat per aktie, SEK   0,68 0,67   1,76 1,86

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Trots ett mycket starkt kassaflöde under året föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2023, mot bakgrund av goda investeringsmöjligheter med god avkastningspotential framöver.

Stockholm den 23 februari 2024