Risker & riskhantering

Alcadons verksamhet påverkas av ett antal faktorer utanför koncernens kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter koncernen kan påverka genom sitt agerande. Avsnittet nedan gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och osäkerheter som för närvarande är okända för koncernen eller som för närvarande inte betraktas som avgörande, kan också komma att inverka negativt på koncernens verksamhet.

Ordningsföljden i riskbeskrivningen är inte sammanställd efter betydelse och den är inte avsedd att rangordna sannolikheten för att de olika omständigheterna skulle kunna inträffa och ger heller ingen indkiation på hur stor inverkan riskerna skulle kunna ha. Vid en bedömning av koncernens utveckling är det viktigt att göra en bedömning av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för koncernens framtida utveckling. Gemensamt för alla riskfaktorer är att de i varierande grad skulle kunna ha en negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

Konjunkturens utveckling

Efterfrågan på Alcadons produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget på de marknader där koncernen är verksam och påverkas bland annat av faktorer såsom räntor, valutakurser, skatter, aktiemarknadens utveckling, tillgång till krediter, arbetslöshetsnivå och allmänna affärsförhållanden. Ett mindre gynnsamt konjunkturläge kan medföra försämrade förutsättningar för nyinvesteringar och underhåll bland Alcadons slutkunder, och kan således påverka efterfrågan på Alcadons produkter negativt. I tillägg kan förändringar i råvarupriser påverka aktivitetsnivån och leda till att investeringar senareläggs, eller att befintliga ordrar försenas eller avbryts.

Kriget i Ukraina har skapat oro i många ekonomier runt om i världen. Alcadon har påverkats främst genom störningar i leveranskedjan med förlängda leveranstider och prisökningar på råvaror och material.

Teknisk utveckling

Alcadon är verksamt på marknaden för data och tele kommunikation i Norden, Tyskland, Belgien, Storbritannien och Nederländerna. Förändringar i IT­branschen, med dess snabba produktförändringar och framtida teknikutveckling kan vara förknippade med ett större mått av osäkerhet än för bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar. Koncernens produkter är avsedda för nätverksinfrastruktur i form av fiber­ och kopparledningar.

Det finns en risk att nya tekniker utvecklas och introduceras som, beroende på deras framgång och Alcadons förmåga att vidareutveckla produkter och system, skulle kunna medföra att Alcadons marknadsposition förändras.

Prispress och konkurrens

Alcadons verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt bransch. Aktörer i marknaden konkurrerar genom pris, innovationer, design och kvalitet, men också i fråga om teknologi och marknads­penetration. Alcadon möter ett stort antal konkurrenter, såväl traditionella återförsäljare som specialiserade leverantörer. Under de senaste åren har koncernen sett en ökande prispress i marknaden, vilket delvis har lett till minskande marginaler för vissa produktgrupper, och som i sin tur har drivit fram krav på kostnadseffektiva lösningar.

Det finns en risk att ökad konkurrens medför att efterfrågan på Alcadons produkter minskar. Koncernen kan också tvingas ge­ nomföra kostnadskrävande omstruktureringar av verksamheten för att kunna behålla sin marknadsposition och lönsamhet.

Risker förenade med förvärv

Från tid till annan kan Alcadon komma att utvärdera potentiella förvärv som är i linje med koncernens strategiska mål. Förvärv innebär alltid risker i fråga om till exempel felbedömningar vid förvärvstillfället, kostnader för integrering av den förvärvade verksamheten och eventuella omstruktureringar, finansiella åtaganden i form av tilläggsköpeskilling samt att bolags­ledningens fokus på kärnverksamheten avleds.

Om genomförda förvärv inte framgångsrikt kan integreras kan det medföra en negativ inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Framtida förvärv som finansieras genom eget kapital kan vidare medföra en utspädningseffekt för befintliga aktieägare, medan lånefinansiering kan minska koncernens flexibilitet och begränsa användningen av kapital.

Regulatoriska risker

Alcadons verksamhet är inte tillståndspliktig, men omfattas av lagar, regler och standarder avseende bland annat skatter, personal, miljö och produktsäkerhet. Om koncernen inte efterlever sådana regler skulle det till exempel kunna medföra att koncernen åläggs att betala straffavgifter. Oförutsedda problem med produkternas kvalitet skulle vidare kunna skada koncernens renommé och medföra ökade kostnader för produktgarantier (se vidare nedan under ”Risker relaterade till produktkvalitet och produktsäkerhet”).

Framtida förändringar av lagar, regler eller standarder som leder till striktare bestämmelser eller ändrade förutsättningar avseende produktspecifikationer och säkerhets­, hälso­ eller miljöaspekter skulle kunna medföra flera negativa effekter, såsom att koncernen tvingas genomföra investeringar eller andra åtgärder för att följa reglerna. Sådana förändringar skulle också kunna medföra att vissa av koncernens produkter skulle kunna bli obsoleta och skulle kunna begränsa eller förhindra koncernens verksamhet.

Det finns en risk att nya tekniker utvecklas och introduceras som, beroende på deras framgång och Alcadons förmåga att vidareutveckla produkter och system, skulle kunna medföra att Alcadons marknadsposition förändras.

Beroende av leverantörer

För att kunna sälja och leverera produkter är koncernen beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, uteblivna, försenade leveranser eller andra störningar i leverans­ kedjan från leverantörer kan innebära att dotterbolagens leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket kan innebära minskad försäljning.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Per den 31 december 2022 hade koncernen 179 anställda. Alcadons framtida utveckling är beroende av koncernens förmåga att behålla och rekrytera personal med relevant erfarenhet, kunskap och engagemang. Om någon person som ingår i bolagsledningen, eller annan nyckelperson, skulle avsluta sin anställning i koncernen skulle det, åtminstone kortsiktigt, kunna medföra en väsentligt negativ inverkan.

Risker relaterade till lagerhantering och transport

Koncernen har centrallager i respektive land och mindre lager i anslutning till respektive lokalkontor. Det finns en risk att lagen drabbas av till exempel brand, vattenskada och stöld. Även om koncernen innehar erforderliga försäkringar skulle sådan skada kunna leda till försenade och uteblivna leveranser till kund, vilket i sin tur skulle kunna skada koncernens renommé. Vid skada under transport från leverantör kan detta leda till att leveranser till kund inte kan ske på utsatt tid.

Risker relaterade till produktkvalitet och produktsäkerhet

De produkter Alcadon tillhandahåller kan vid bristande kvalitet medföra skador på såväl person som egendom, till exempel annan utrustning som installerats tillsammans med de skadade produkterna eller komponenterna. Alcadon utfärdar produkt­ garantier med garantitider som normalt löper under 12 måna­ der. För produkter under det egna varumärket ECS (European Cabling System) uppgår produktgarantitiden till 15 år. Vid bris­ ter i produktkvalitet och produktsäkerhet åläggs Alcadon att ersätta eller reparera den skadade produkten.

Skatterisker

Alcadon bedriver verksamhet i ett flertal europeiska länder. Verksamheten i dessa länder bedrivs i enlighet med Alcadons tolkning av gällande lagar, regler och domstolspraxis liksom skattemyndigheternas administrativa praxis. Det kan emellertid inte uteslutas att skattemyndigheterna kan göra andra bedömningar i något avseende och att koncernens tidigare och nuvarande skattesituation kan komma att förändras till följd av skattemyndigheternas beslut. Vidare kan revidering av dels skattelagstiftningen, eventuellt med retroaktiv effekt, dels tolkningen av densamma, komma att få negativ påverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

RISKHANTERING

Alcadons bolagsledning arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa företaget för att minska de risker som beskrivs ovan och minimera de effekter och skador som dessa risker kan ge upphov till. Genom att en betydande andel av försäljningen sker mot andra segment än nybyggnation och mot flertalet branscher som slutkunder så minskas bolagets exponering mot konjunkturella faktorer. Genom rollen som distributör av beprövad teknologi snarare än ett företag som utvecklar ny egen teknologi så blir vi mindre exponerade mot den snabba utvecklingen i branschen, vår organisation kan distribuera den teknologi som visar sig bli ledande i olika tidsfaser. Genom att utveckla egna varumärken och personalens höga kunskapsnivå inom vår nisch så kan vi hantera priskonkurrensen.
Vår personal är en viktig resurs och ett konkurrensmedel och det är därför mycket bra att flertalet nyckelmedarbetare är stora aktieägare i Alcadon sedan lång tid tillbaka. Vidare är våra goda och långa relationer med leverantörer i Asien och Europa en avgörande faktor för att kunna hålla hög kvalitet och tillgänglighet av varor gentemot kund. Risker i samband med förvärv hanteras genom en mycket ingående due diligence process stödd av externa rådgivare samt med aktivt deltagande från bolagets styrelse där flera ledamöter har stor erfarenhet av denna typ av processer. Integration har dessutom kunnat drivas effektivt genom bolagsledningens stora bransch­kompetens som även innefattar förvärvade bolags verksamhet.

FINANSIELLA RISKER

För riskexponering och finansiell riskhantering hänvisas till not 2.