Risker & riskhantering

Alcadon Group koncernens operativa verksamhet drivs i huvudsak i Alcadon AB med dess dotterbolag. Koncernens verksamhet berörs av ett antal risker som kan påverka koncernens resultat eller finansiella ställning i varierande grad. Vid bedömningen av koncernens utveckling är det viktigt att utöver möjligheterna till resultattillväxt även beakta relevanta riskfaktorer. Alcadon Groups dotterbolag arbetar kontinuerligt med risker och riskhantering med mål att identifiera och kontrollera riskerna.

Risker

Strategiska risker

Konjunkturutvecklingen är svårbedömd och har betydelse för bolagets försäljnings- och resultatutveckling. Ledningen följer noga konjunkturens utveckling. Bolagets kunder finns inom flera områden, vilket minskar konjunkturkänsligheten.

Operationella risker

Branschspecifika risker: Förändringar i IT-branschen sker ofta snabbt och den framtida utvecklingen kan därför vara förknippad med ett större mått av osäkerhet än för bolag i andra branscher.

Distributörens roll i förändring: Distributörens roll är i förändring vilket beror bl.a. på dagens avancerade internetteknologi. Internet kan göra det möjligt för både återförsäljare och slutkunder att hitta och kontakta tillverkaren direkt. Internet kan göra det möjligt för internationella och europeiska distributörer att ta marknadsandelar från Alcadon Groups dotterbolag. Genom en ökande andel försäljning av vårt eget varumärke har vi förstärkt vår position mot utländska konkurrenter samt skapat ett mervärde i vårt erbjudande till kunder som är svårt för andra att konkurrera med.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare: Koncernen är beroende av nyckelpersoner, vanligtvis ledande befattningshavare. Koncernens utveckling är också beroende av förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Vi arbetar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter samt att vara en lärande organisation där kunskaper och erfarenheter delas av medarbetarna.

Kunder: Vi säljer till företag med installerande verksamhet, systemintegratörer och företag som driver och/eller äger data- och telekommunikationsnät.

Försäljningen är uppdelad i 2 huvudområden:

Passiva produkter

  • Installationsmaterial som t.ex. koppar & fiber kabel, uttag och kontakter
  • Testinstrument och verktyg
  • Teknisk support och utbildning

Aktiva produkter

  • Aktiv utrustning (Switchar, Konverter, SFP/XFP’s och trådlösa produkter)
  • Teknisk support och utbildning

Prispress och konkurrens: Dotterbolagens verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt bransch vilken bland annat kan påverkas av prispress som i sin tur driver på krav på kostnadseffektiva lösningar. Under året har vi sett en ökande prispress i marknaden vilket delvis har lett till minskande marginaler för vissa produktgrupper. Konkurrerande företag kan komma att öka konkurrensen mot Koncernens produkter. Trots att dotterbolagen ständigt försöker anpassa sig till den rådande konkurrenssituationen kan vi bli tvungna att genomföra kostnadskrävande omstruktureringar av verksamheten för att kunna behålla vår marknadsposition och lönsamhet.

Dotterbolagen har en aktiv inköpsstrategi baserat på långa relationer med leverantörer i Asien och Europa. Genom dessa samarbeten har vi försäkrat oss om att kunna möta kundernas krav på lägre priser och ökande marginaler. Tillsammans med vår långsiktighet i både kund- och leverantörsrelationer har vi försäkrat oss om en uthållighet i en föränderlig marknad.

Beroende av lager: En distributör av fysiska produkter är beroende av sitt lager. Dotterbolagen har höga säkerhetsrutiner för att skydda sina lager från brandrisk, vattenskada och stöld.

Leverantörer: För att kunna sälja och leverera produkter är dotterbolagen beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att dotterbolagens leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket kan innebära minskad försäljning och således påverka vår verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Vi utvärderar och utvecklar löpande våra kvalitetskriterier som vi genom våra interna processer säkerställer att våra leverantörer kan tillgodose. Detta sker bland annat genom täta kontakter och löpande besök hos dem tillsammans med kvalitetsbedömningar och kvalitetstester utförda av tredje part.

Finansiella risker

Med finansiella risker avses risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditetsrisk, finansierings- och kreditrisker.

Valutarisk: Valutarisken innebär hur värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser. Koncernens åtgärder för att hantera den transaktionsmässiga valutarisken är att vid behov köpa valuta för att minimera den kortsiktiga resultatpåverkan och samtidigt skapa långsiktigt handlingsutrymme.

Ränterisk: Ränterisken utgörs av att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Koncernens krediter löper med rörliga räntor. Ingen investering sker för närvarande i kapitalinstrument.

Likviditetsrisk: Likviditetsrisk avser den risk som finns att bolagets behov av pengar inte kan täckas i ett ansträngt marknadsläge. Finansieringsrisk är risken att kostnaden för finansiering kommer att vara högre och finansieringsmöjligheterna sämre när lån omsätts och betalningsförpliktelser ej kan uppfyllas på grund av otillräcklig likviditet, eller på grund av svårigheter att erhålla finansiering. I och med att Alcadon Group har en god kapitalbas bedöms dessa risker ej vara av väsentlig storlek. Ledningen följer också noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv på basis av förväntade kassaflöden.

Kreditrisk: Koncernens kreditrisk utgörs i huvudsak av betalningsförmågan hos dotterbolagens kunder. Kreditbedömning av kunder sker standardmässigt enligt fastlagda rutiner. I de flesta fall används kreditförsäkring som ett led i att minska kreditrisken. Kreditförlusterna har historiskt varit låga.

Riskhantering

Strategiska risker

Strategiska risker påverkar främst efterfrågan och kan motverkas genom rörlighet i kostnadsmassan. Ledningen tillsammans med styrelsen följer noga konjunkturen i syfte att snabbt kunna agera och anpassa verksamheten vid eventuella konjunkturförändringar.

Operationella risker

Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation fallerar i något avseende. Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur, bearbeta kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna.

Finansiella risker

Finansiella risker såsom förändring av valutakurser och räntor hanteras enligt fastlagda rutiner.