VD har ordet

ALCADON BLEV UNDER 2022 EN VÄSENTLIG EUROPEISK AKTÖR MED FRAMFLYTTADE POSITIONER PÅ TILLVÄXTMARKNADER

Vi är mycket nöjda med utvecklingen under 2022 där det inte varit helt problemfritt att navigera i en händelserik omvärld. Utmaningar med kostnadsinflation, störningar i försörjningskedjorna och stora valutafluktuationer har påverkat verksamheten men också stärkt den betydligt när vi påvisat en god utveckling utmaningarna till trots.

Under året fick vi chansen att visa inte bara styrkan i vår affärsmodell och att vi kan föra vidare prisökningar utan även ta viktiga steg utanför Norden. Med etableringen i Storbritannien via förvärvet av en av marknadens starkaste aktörer, Networks Centre, har vi väsentligt förbättrat koncernens organiska tillväxtförutsättningar och tagit klivet till att bli en verklig europeisk aktör. Fiberklaaraffären i Belgien under början av 2023 och en stark utveckling i Tyskland bekräftar förutsättningarna ytterligare och borgar för en mycket intressant utveckling för koncernen framöver.

För helåret 2022 ökade koncernens nettoomsättning med 51 procent till 1 110 MSEK. EBITA ökade med 2 procent till 69 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 33 procent till 24 MSEK. Exklusive direkta förvärvs­kostnader, orealiserade valutakurs­förändringar och återförda tilläggsköpeskillingar ökade EBITA med 15 procent. Marginalerna påverkades negativt av valuta­utvecklingen och eftersläpningseffekten i att föra vidare kostnadsökningar samt förvärvade bolags lägre marginaler. Dock korrigerades detta under Q4 då den organiska bruttomarginalen ökade jämfört med Q4 2021. Den finansiella situationen är god med en fortsatt hög soliditet, 37 procent, och en nettoskuld, inklusive leasing­skulder, på 447 MSEK per 31 december 2022. En nyemission har under Q1 2023 tillfört ca 53 Mkr före emissionskostnader med syftet att stödja organisk tillväxt under 2023 och bredda ägarbasen ytterligare.

Året avslutades starkt med 94 procent ökning av netto­ omsättningen under fjärde kvartalet, varav 5 procent organiskt, och 96 procent ökning av EBITA. Pro forma var den organiska nettoomsättningsökningen 23 procent. Högst tillväxt under Q4 2022 uppnåddes i Storbritannien med 34 procent, pro forma, och Tyskland med 36 procent.

MARKNADSUTVECKLING OCH TRENDER
Efterfrågan inom nätverksinfrastruktur har varit god under 2022. Ingen bransch går helt opåverkad genom recessions­lika förhållanden men nätverksinfrastruktur påverkas av ofrånkomliga megatrender som skapar långsiktiga tillväxtförutsättningar. Mängden data kommer onekligen att fortsätta öka kraftigt framöver vilket ställer höga krav på robusta nät och lagringsmöjligheter.

Att bygga ut den digitala infrastrukturen är idag prioriterat i flera länder och tillväxten är mycket hög inom framförallt datacenter- och bredbandssegmentet.
Fiberutrullningen i bland annat Storbritannien, Tyskland, USA och Belgien är massiv och i ett antal länder prioriteras idag även 5G-utbyggnaden för att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft och en attraktiv marknad för både individer och företag.

Genom etableringen i Benelux, Storbritannien och ­Tyskland och satsningar på kompletta system och premium­lösningar har vi idag ett starkt kunderbjudande på tre av de mest intressanta marknaderna i Europa ­under många år framöver.

MÅL OCH VISION 2025
Under 2022 genomfördes Alcadon Groups första kapital­marknadsdag där koncernens strategi, värderingar och syn på olika geografiska marknader presenterades. Nya mål över en konjunkturcykel och en vision för 2025 introducerades tillsammans med en beskrivning över hur målen skall uppnås. Presentationerna står att finna på alcadongroup.se.
De årliga målen över en konjunkturcykel är en tillväxt om 20%, EBITA marginal >10% och en nettoskuld över EBITDA om 2-3. 2025 skall koncernen omsätta 2 600 MSEK och uppvisa en EBITA på 280 MSEK. Även medarbetar­engagemang och kundlojalitet är väsentliga mått med tydliga mål som kommer att följas upp löpande framöver.
Målen skall uppnås genom en kombination av stark organisk lönsam tillväxt och fortsatta värdeadderande förvärv inom vår nisch.

Vår ambition är att vara den mest uppskattade europeiska leverantören inom nätverksinfrastruktur med ett brett sortiment och erbjudande inom premiumsegmentet. Redan idag kan få bolag konkurrera med vårt erbjudande både för kunder och medarbetare och vi utvecklas kontinuerligt.

EN EFTERSTRÄVANSVÄRD MARKNADSPOSITION
Det finns en tydlig efterfrågan inom marknaden för nät­verks­­infrastruktur efter en aktör som kan erbjuda kompletta, kundanpassade premiumlösningar inom flera segment och lokalt beslutsfattande nära kunden. Få aktörer kan idag erbjuda starka sortiment och kompetens inom både datacenter, bredband och strukturerade kabelsystem.
Den strategiska position Alcadon har idag är väl förankrad i marknadens behov. Med en mix av distribution av världsledande varumärken och produktutveckling nära våra kunder samt en decentraliserad affärsmodell där lokala, snabba beslut förordas är vi en uppskattad leverantör idag. Historiken av att fokusera på premiumsortiment och ­systemlösningar har även det varit en nyckel till vår ­framgång. Vår position kan definitivt utvecklas vidare och bör med framgång kunna etableras på fler geografiska marknader.
Det är av stor vikt att koncernen fortsätter att utvecklas i linje med den strategi vi fastlagt och att våra framtida förvärv uppfyller tydliga kriterier och stärker vår position ytterligare. Hittills har detta varit fallet med framgångsrika förvärv på flera marknader.

FÖRVÄNTINGAR PÅ 2023 – RESAN FORTSÄTTER
Vi kan även fortsatt konstatera att våra förvärv ­levererar och vår integrationsmodell fungerar. Väl valda, ­lönsamma bolag i en nisch vi förstår och med engagerade med­arbetare är ett bra recept för framgång.

Att vårt kunderbjudande överlag är uppskattat verifieras ytterligare av en stark tillväxt på flera marknader och en mycket fin avslutning på 2022 med 23 procent organisk pro forma tillväxt i koncernen och nära 100 procent förbättrat EBITA-resultat. Q4 2022 var i flera avseenden det bästa i bolagets historia. Det nyligen tecknade ramavtalet med Fiberklaar i Belgien visar även det att vårt erbjudande står sig i Europa.

Nätverksinfrastruktur är grunden för ett digitaliserat och hållbart samhälle och vi förväntar oss en fortsatt god marknadsutveckling under 2023 med stark tillväxt på flera geografiska marknader. Förutsättningarna för att även framöver ta marknadsandelar är goda i flera segment. Tillväxtinitiativen som initierades under 2022 kommer att fortsätta under 2023 och innefattar både produkt­lanseringar och fortsatt ökat samarbete inom koncernen kombinerat med värdeadderande förvärv.

Nyemissionen som nyligen genomfördes syftar till att stödja den organiska tillväxt vi ser framför oss och bidrog även till bredda vår ägarbas ytterligare.
Processen med att byta lista från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaqs huvudlista i Stockholm kommer att initieras under 2023. Flera av de kriterier
som krävs för listbyte uppfylls redan idag, däribland kravet på IFRS rapportering.

Vår resa har bara börjat och vi ser fram emot 2023 med tillförsikt.

Sonny Mirborn

Sonny Mirborn
VD och koncernchef