Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 4 juli 2024

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (”Bolaget”) den 4 juli 2024 har beslutat att godkänna styrelsens förslag till utgivande av 200 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av lika många aktier.

Rätt att teckna teckningsoptionerna 2024/2028 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets tillträdande verkställande direktör Fredrik Valentin.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista i samband med att den tillträdande verkställande direktören ingår anställningsavtal med Bolaget. Teckningskursen per teckningsoption motsvarar gällande marknadsvärde vid tidpunkten för teckning av teckningsoptionerna. Marknadsvärdet beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.

Bolaget har rätt att återköpa teckningsoptioner om den verkställande direktörens anställning eller uppdrag upphör i koncernen, eller om den verkställande direktören överlåter teckningsoptionerna till tredje man.
Varje teckningsoption medför rätt att under perioden från och med den 1 maj 2028 till och med den 31 maj 2028 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen per aktie uppgår till 50,7 kronor vilket motsvarar hundrafyrtiofem (145) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Nordics officiella kurslista fem (5) handelsdagar före den extra bolagsstämman (27 juni – 3 juli 2024).

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets webbplats, www.alcadongroup.se, under fliken Bolagsstämmor.