Miljöansvar

Alcadon strävar efter att bedriva sin verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Både som företag och
individer har vi alla ett stort ansvar för vår gemensamma miljö. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra våra rutiner inom miljö och kvalitet.

Ladda ner (pdf) >> Hållbarhetsrapport Alcadon 2023

Miljöpolicy

Vår miljöpåverkan sker främst genom godstransporter, energikonsumtion, avfall och förpackningar. Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan inom varje område. Även vid val av persontransporter och elleverantörer beaktas miljöpåverkan. I Alcadons miljöpolicy statueras att miljöåtagande skall utgöra en naturlig del av vårt dagliga arbete och gå längre än de miniminivåer som anges i lagar och förordningar.
Vårt arbete skall i miljöhänseende kännetecknas av kontinuerliga miljöförbättringar, vidareutvecklad miljöledning samt en aktiv integrering av miljöaspekter.

Miljöorganisation

Högsta beslutande organ inom företaget i miljöfrågor är miljö­rådet. Miljörådet består av ledningsrepresentanter från flera länder inklusive hållbarhetsansvarig och koncernchef. Rådets beslut gäller samtliga bolag inom koncernen och styr även arbetet vid de filialer och försäljnings kontor som har den dagliga kundkontakten.
Genom den hållbarhetsansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt hållbarhetsarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i de olika företagen. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

HÖG RESURSEFFEKTIVITET

Genom att erbjuda utbildningar och webinar till våra kunder kan vi kvalitetssäkra installationerna där våra produkter används. Majoriteten av våra kunder har genomgått vår licensieringsutbildning för installatörer. Det innebär att kunden efter genomförd utbildning i sin tur kan erbjuda en 15-årig garanti på installationen.
För att försäkra oss om nätens hållbarhet och prestanda granskas installationernas mätvärden av experter på Alcadon. Efter godkännande utfärdas garantisedel och anläggningscertfikat.

ECOVADIS

Under 2022 tilldelades Alcadon Brons i EcoVadis årliga internationella rankning. Denna rankning är något lägre än 2021 års rankning som var Silver och sänkningen
beror främst på en brist i våra kommunikativa dokument. Vårt hållbarhetsarbete, precis som vår verksamhet, utvecklas och detta presenterar för oss en möjlighet att förbättras. Vi strävar efter att höja betyget igen till nästa år. Det placerar ändå Alcadon bland de 33 procent bästa i världen vad gäller hållbarhetsarbete i vår bransch.

EcoVadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan. De betygsätter 150 inköpskategorier i 110 länder och metoden bygger på internationella CSR-­standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN: s Global Compact och ISO 26000.

NYA FÖRSÄLJNINGSPUNKTER

Alcadon fortsätter att expandera och breda ut sig på marknaden i Europa. Under 2022 förvärvades Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag, en professionell distributör av produkter och kompletta system för nätverksinfrastrukturlösningar i Storbritannien.

”Genom förvärvet av Networks Centre etablerar sig Alcadon Group på en av de största och snabbast växande marknaderna för nätverksinfrastruktur i världen, Storbritannien. Dessutom har Networks Centre på kort tid framgångsrikt startat verksamhet i Nederländerna, där man för närvarande har en stark bas inom datacentersegmentet som kompletterar Alcadons nuvarande verksamhet i Benelux-regionen på ett mycket bra sätt.

Idag har Networks Center en mycket stark ställning i Storbritannien, inte bara inom segmenten kommersiella nät och datacenter, utan är också en av få som framgångsrikt har etablerat sig som en välkänd aktör i den brittiska bredbandsutbyggnaden med ett komplett fibernäts­erbjudande. Företaget har ett utmärkt rykte bland både kunder och leverantörer och vi ser fram emot att arbeta tillsammans.

Med överlappande och kompletterande produkt­portföljer, liknande strategi och värderingar, ett gediget system­lösningstänkande och goda leverantörs­relationer tyder allt på att Networks Centre och Alcadon Group kommer att kunna ge ett betydande bidrag till varandras utveckling.”

Sonny Mirborn,
Group Chief Executive Officer, Alcadon Group AB

Källsortering av avfall

Allt material vi använder blir förr eller senare avfall i någon form. För förpackningar som kommer in till Sverige i samband med import av varor tar vi vårt producentansvar genom att vi är anslutna till FTI. Gällande förpacknings­material som köps i Sverige har vi avtal med leverantörer där returavgift för återvinning ingår. För hantering av avfall från vår egen verksamhet har vi avtal med PreZero för transport och vidare hantering under godkända former. På alla våra kontor lämnar vi papper för återvinning och vi packar våra ordrar i återbrukade kartonger. Även de kabeltrummor som levereras till våra lager återanvänds i den mån det går. Om en trumma är allt för skadad lämnas denna för återvinning.

Alcadon i Norge har under 2022 erhållit certifikat av Echo-Lighthouse på alla sina kontor. Detta ställer krav på inte bara källsortering utan även en skyldighet att arbeta aktivt för att minska kontorens koldioxidavtryck. Certifikatet förnyas genom en årlig granskning.
Echo-Lighthouse är en oberoende tredje part som utbildar, guidar och certifierar norska företag inom hållbarhet. Certifieringssystemet är baserat på 72 industrispecifika kriterier, uppdelade i 14 grupper klassificerade enligt Norwegian Standard Industrial Classification (SIC2007). Certifieringssystemet är erkänt av Europa komissionen och enligt den norska regeringen anses det vara kompletterande till ISO-14001 och EMAS certifiering. Eco-Lighthouse innehar certifiering enligt ISO-9001:2015 standard.

Minskat förbrukningsmaterial och energisparåtgärder

Energikrisen i Sverige har gjort det viktigare än någonsin att minska energiförbrukningen och det har lett till att vi på Alcadon undersöker ytterligare nya möjligheter att göra detta. En sådan enkel sak som att släcka lyset när man går för dagen har stor betydelse. Ett fastställt mål som vi fortsätter arbeta med är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet när vi exempelvis sprider information till personal, kunder och leverantörer. Exempelvis har vi börjat ersätta våra fysiska datablad och instruktioner som medföljer våra produkter med digitala QR-koder på insidan av förpackningen. Detta gör det enkelt för våra kunder att nå informationen direkt i sin telefon eller surfplatta och vi sparar både miljö, energi och tid. Företagen ­använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt och på kontoret i Oslo kan man ­konstatera att vi förbrukat mindre el under 2022 jämfört med 2021. På vårt Centrallager i Stockholm jämför vi för- och nackdelar med att byta ut våra laserskrivare till bläck. I en artikel publicerad 2020 skriver HP att en bläckstråleskrivare förbrukar 50% mindre energi än motsvarande laserbaserad maskin, samt att det går åt betydligt mindre förbrukningsmaterial.

MILJÖANPASSADE PRODUKTER

Alcadons produkter skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett mål för företagen är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen. För att möta dagens och morgondagens miljökrav certifierar vi produkter som vi anser viktiga för vår och våra kunders verksamhet. Detta gör vi genom de olika tjänster som idag finns till buds bland annat Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanen. Via dessa tjänster kan våra kunder hämta information om våra produkter som då är kontrollerade ur ett miljömässigt perspektiv.

Under 2022 släppte vi vår nya kombicentral. Alcadon hade som målsättning att ta fram en ny, kostnadseffektiv, installationsvänlig och estetiskt tilltalande kombicentral. En central med installatören i fokus. Vi hade också ambitionen att minimera klimatavtrycket i produktionen. Med tillverkning i Sverige har vi kontroll och minskar frakter och utsläpp. Exempelvis uppfyller den vita färgen kraven i europadirektiven och är en av få pulverlacker som är miljöbedömd i Byggvarubedömning. Vår nya DC Line kombicentral är framtagen i samråd med några av Sveriges ledande elinstallatörer för att få fram en genomtänkt, kvalitativ och installationsvänlig kombicentral.

Vi är anslutna till FTI som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpack­ningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. FTI:s uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Genom att ansluta oss till FTI fullgör vi de krav som ställs på oss i förpacknings­förordningen. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa en miljö­vänlig hantering av paketering. Som vi tidigare nämnt på sidan 17 har vi börjat arbeta för att ersätta våra manualer och produktblad med QR-koder för att minska onödig förbrukning av papper vid användning av våra produkter.
Vi är även medlem i El-Kretsen som är näringslivets servicebolag och har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. WEEE-direktivet och lagstiftningarna som reglerar producent­ansvaret ligger till grund för El-Kretsens verksamhet. Tillsynsmyndighet för dessa och ansvarig för att lagen efterlevs är Naturvårdsverket.

Företagen är även certifierat av El-Kretsen. Certifikatet garanterar anställda och kunder att företagens produkter återvinns på ett korrekt sätt och borgar för att vi är engagerade och gör vad vi kan för att spara på jordens resurser.

Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagens miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet. För att göra detta ombedes leverantören att läsa och godkänna vår Code of conduct där vi ställer krav på bland annat miljöpåverkan och andra aspekter inom CSRD.

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten.

Låg klimatpåverkan

Som producent är vi skyldiga att ta hand våra elektronikprodukter och se till att de återvinns och att avfallet ­hanteras på rätt sätt så att det kan återvinnas. Alcadon är medlem i El-Kretsen som har ett godkänt återvinningssystem för detta.
Alcadon bidrar till sänkt miljöpåverkan genom att verka för övergången från koppar- till fiberinstallationer. Koppar­omställning är positivt för miljö, samhälle, konsumenter och telekom. Studier visar att övergången från koppar- till fiberinstallationer möjliggör betydande miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska fördelar.

  • Minskade koldioxidutsläpp och mer energieffektivitet: fibernät släpper ut 88% mindre växthusgasutsläpp per Gigabit jämfört med äldre teknik.
  • Ekonomiskt uppsving: full FTTP-utbyggnad påverkar sysselsättningsgraden positivt och leder till förbättrade förutsättningar för nystartade verksamheter.
  • Pålitlighet: fiber är 70-80% mer pålitlig än koppar, vilket avsevärt minskar driftskostnader som underhåll
    och reparationer.

Klimatavtryck

Alcadon köper, och transporterar därmed, en stor del av sina varor från platser utanför Sverige. Denna negativa påverkan på klimatet är oundviklig för vår verksamhet, därför gör vi vad vi kan för att minska den så mycket som möjligt:

  • Vi utvärderar kontinuerligt våra val av transportörer och transportsätt och väljer så långt som det är möjligt de transportmedel som ger minst påverkan på klimatet.
  • Fullastade transporter. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt fullasta transporterna vid export och import, dels för att effektivisera, dels för att minska antalet transporter och på så sätt även vårt CO2 utsläpp.
  • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning; ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.
  • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer; samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

ESG- och Miljöansvarig på Alcadon Group AB är Sonny Mirborn smi@alca.se