Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

God underliggande EBITA-utveckling och ökad tyngdpunkt mot marknader utanför Norden

ANDRA KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökar med 72 procent till 371 (216) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 68 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 7 procent till 11,4 (10,7) MSEK inklusive -10,0 (-3,2) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 7,9 (-13) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till -0,10 (0,40) SEK.
 • Soliditeten ökar under perioden till 43 procent från 39 procent.

FÖRSTA HALVÅRET 2023

 • Nettoomsättningen ökar med 80 procent till 760 (421) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 69 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 49 procent till 40 (27) MSEK inklusive -13,3 (-3,7) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 28 (-6,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,44 (0,95) SEK.
 • Soliditeten ökar under perioden till 43 procent från 37 procent.
Kvartal 2 januari – juni Helår
    2023 2022   2023 2022   2022
Rörelsens intäkter, MSEK   371,1 216,1   759,9 421,2   1 110,4
Bruttomarginal, %   24,2 26,0   25,1 27,1   25,5
EBITA, MSEK   11,4 10,7   39,5 26,5   68,6
EBITA, %   3,1 4,9   5,2 6,3   6,2
Periodens resultat, MSEK   -2,2 7,9   9,4 18,5   37,1
Resultat per aktie, SEK   -0,10 0,40   0,44 0,95   1,86

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • 21 anställda, däribland VD, har fulltecknat sig för teckningsoptioner inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades av årsstämman i april.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alcadon har vunnit ett 4-årigt avtal med Banedanmark till ett uppskattat värde av 40-45 MDKK. Avtalet kan därefter förlängas ytterligare 2+2 år.
 • Alcadon har erhållit en order på 3,7 miljoner GBP för ett nybyggt datacenter i UK. Merparten av leveranserna förväntas ske under Q4 2023 och återstoden kommer att levereras och faktureras under Q1 2024.

Stockholm den 11 augusti 2023