Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Starkt kassaflöde från löpande verksamhet och god resultatutveckling

TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättningen ökar med 32 procent till 381 (288) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 27 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 142 procent till 28 (12) MSEK inklusive 5,1 (-0,8) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster. Under 2022 ingick även förvärvskostnader om -4,3 MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 60 (22) MSEK vilket motsvarar 2,8 (1,1) SEK per aktie.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,63 (0,23) SEK.
 • Soliditeten ökar under perioden till 44 procent från 43 procent.

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen ökar med 61 procent till 1 141 (709) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 49 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökar med 142 procent till 68 (38) MSEK inklusive -8,3 (-4,4) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 96 (15) MSEK vilket motsvarar 4,5 (0,8) SEK per aktie.
 • Resultat per aktie uppgår till 1,08 (1,18) SEK.
 • Soliditeten ökar under perioden till 44 procent från 37 procent.
Kvartal 3 januari – september Helår
    2023 2022   2023 2022   2022
Rörelsens intäkter, MSEK   381,4 288,0   1 141,3 709,2   1 110,4
Bruttomarginal, %   23,8 23,5   24,7 25,7   25,5
EBITA, MSEK   28,0 11,6   67,5 38,1   68,6
EBITA, %   7,3 4,0   5,9 5,4   6,2
Periodens resultat, MSEK   13,7 4,7   23,1 23,2   37,1
Resultat per aktie, SEK   0,63 0,23   1,08 1,18   1,86

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Alcadon har vunnit ett 4-årigt avtal med Banedanmark för leverans av fiberoptiska komponenter med start den 1 september 2023. Avtalet har uppskattat värde om cirka 40-45 MDKK över de kommande 4 åren. Avtalet kan därefter förlängas ytterligare 2+2 år.
 • Alcadon har erhållit en order på 3,7 miljoner GBP för ett nybyggt datacenter i UK. Merparten av leveranserna förväntas ske under Q4 2023 och återstoden kommer att levereras och faktureras under Q1 2024.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Stockholm den 27 oktober 2023