Företagsansvar

På Alcadon Group betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att samtliga dotterbolag ska växa med fortsatt god lönsamhet. Här förklarar vi hur vi gör det.

Vår Uppförandekod

Syfte

Syftet med uppförandekoden är att skapa en gemensam värdegrund att arbeta efter tillsammans med våra leverantörer. Våra kunder har höga krav och vi vet att dessa även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar.

Långsiktiga relationer med intressenter, goda arbetsmetoder och en hög affärsetik och moral är viktiga framgångsfaktorer för varaktig tillväxt och hållbarhet.
Alcadon Groups uppförandekod baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, FN:s konvention om barnens rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966, ILO:s (International Labour Organization) konventioner och andra vid var tidpunkt gällande relevanta internationella standarder gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.
Besök i fabriker ska genomföras regelbundet av vår personal men även av oberoende tredje part. Det åligger leverantören att säkerställa implementering av denna uppförandekod i sin verksamhet. Våra leverantörer är också skyldiga att se till att alla deras leverantörer, underleverantörer, producenter och affärspartners som deltar i tillverkning av varor och tjänster för bolag inom Alcadon Group koncernen följer denna policy. Förutom Alcadon Groups uppförandekod skall leverantören följa nationella lagar och förordningar.

Våra krav till leverantörer

1. Tvångsarbete
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av någon form av tvångsarbete som straffarbete,
slavarbete eller människohandel. Arbetstagarna skall ha rörelsefrihet under sin anställning.
Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagare ska deponera sina identitetshandlingar eller ställa säkerhet.

2. Barnarbete och unga arbetstagare
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av barnarbete. Ingen anställd ska vara under 15 år (eller 14 år om nationell lagstiftning tillåter detta).
Vid fördelning av arbetsuppgifter skall särskild hänsyn tas till arbetstagarens ålder för att inte riskera skador på hälsa, säkerhet eller moral.

3. Icke-diskriminering
Leverantörer skall inte delta i eller stödja diskriminering baserad på ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk åsikt, kast, sexuell läggning eller andra karaktäristiska kännetecken.
Anställning, ersättning, förmåner, befordran osv. skall enbart baseras på relevanta och objektiva kriterier.

4. Rätten att organisera sig
Arbetstagarna skall ha full rätt att ansluta sig fackligt eller på annat sätt organisera sig för att
förhandla kollektivt, utan inblandning från arbetsgivaren. I de fall fackföreningar inte är tillåtna eller endast statlig fackförening finns att tillgå skall leverantören underlätta för arbetstagarna att på annat sätt organisera sig för att diskutera arbetsrelaterade problem och möjligheter.

5. Hälsa och säkerhet
Leverantörer skall tillse att arbetstagarna arbetar i en säker och hälsosam miljö, innefattande men inte begränsat till, skydd från brand, olyckor och hälsofarliga kemikalier. Arbetsgivaren skall tillhandahålla de anställda nödvändig säkerhetsutrustning och utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
Rent dricksvatten och toaletter skall finnas tillgängligt för alla arbetstagare. Om företaget tillhandahåller boende skall ovan även omfatta detta boende.

6. Anställnings- och arbetsvillkor
Leverantörer skall skydda arbetstagare ifrån alla former av kränkande behandling, fysiska, sexuella eller verbala trakasserier. Leverantörer skall följa lagstiftning eller branschpraxis (det av dessa som ligger högst) för lönesättning och förmåner. Lönen skall räcka till att ge arbetstagaren och dennes närmaste en människovärdig tillvaro.
Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt avtal skrivet på landets språk, föräldraledighet, sjukledighet och betald semester. Nationella lagar ses som minimum.
Arbetsveckan skall begränsas till 48 timmar. Övertid skall vara frivillig, sällsynt och inte överstiga 12 timmar i veckan. Arbetstagaren har rätt till minst en hel dags ledighet i veckan och tillräckligt många raster och tillräcklig vila mellan arbetspassen.

7. Arbetsmiljö
Leverantörerna ska följa hälso- och säkerhetsföreskrifter enligt internationella standarder om den inhemska lagstiftningen är svag eller dåligt. Det aktiva samarbetet mellan ledning och arbetare och/eller deras representanter är avgörande för att utveckla och genomföra system som säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan uppnås genom inrättandet av arbetarskyddskommittéer. Leverantörerna ska se till att det finns system för att upptäcka, bedöma, undvika och reagera på potentiella hot mot hälsa och säkerhet för arbetstagare. De ska vidta effektiva åtgärder för att förhindra arbetare från att ha arbetsrelaterade olyckor, skador eller sjukdomar. Dessa åtgärder bör syfta till att minimera orsakerna till riskerna på arbetsplatsen. Leverantörer ska sträva efter att förbättra skyddet för arbetstagare i händelse av olycka, bland annat genom obligatoriska försäkringssystem. Arbetstagaren säkerhet skall prioriteras i alla lägen. Ingen farlig utrustning eller osäkra byggnader accepteras. Leverantörerna ska vidta lämpliga åtgärder för att stabiliteten och säkerheten i utrustning och byggnader som de använder är tillräckliga samt för att skydda mot varje förutsebar nödsituation.

8. Korruption och mutor
Leverantörer skall avhålla sig ifrån att muta eller på annat sätt felaktigt påverka myndighetspersoner, personer från domstolsväsendet eller andra personer i maktställning i syfte att få otillbörlig fördel i kommersiella sammanhang.

9. Ansvar för härkomst av vissa mineraler
Leverantörer ska ha en policy att i rimlig grad säkerställa att tantal, tenn, volfram och guld i de produkter de tillverkar inte direkt eller indirekt finansierar eller gynnar väpnade grupper som begår allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo eller ett angränsande land. Leverantörer skall genomföra kontroller på förädling och spårbarhet av dessa mineraler samt göra sina kontrollsåtgärder tillgängliga för kunder på kundens begäran.

10. Miljöskydd
Leverantörer skall sträva efter att minska sin negativa påverkan på miljön genom att reglera bl.a.

 • Användning av naturliga resurser, vatten och energi.
 • Utsläpp till luft och vatten.
 • Störande buller, besvärande lukter och utsläpp av fabriksdamm.
 • Potentiell och faktisk markförorening.
 • Hantering av farliga ämnen.
 • Hantering av farligt och ofarligt avfall.
 • Utförande och hantering av produkter. (design, förpackning, transport, återvinning m.m.)

Leverantörer skall sträva efter ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Nationella lagar ses som minimum.

11. Noll-tolerans regler
Bolag inom Alcadon Group koncernen har inte affärsförbindelser med leverantörer som deltar i brott mot mänskliga rättigheter.
Följande ser vi därför som oacceptabelt:

 • Utnyttjande av bunden arbetskraft, tvångsarbete inkluderat fängslad arbetskraft och trafficking.
 • Alla former av barnarbete, inkluderat tvångsarbete, barnprostitution och andra arbeten som kan riskera barnets hälsa, säkerhet och moral.
 • Hård, omänsklig eller kränkande behandling eller bestraffning av personal.
 • Att utsätta arbetstagare för livshotande arbetsmiljö där de inte blivit informerade om riskerna och där inga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 • Avsiktlig förorening i vatten, luft eller avsevärd förorening av mark.
 • Deltagande I brott mot internationell humanitär lag och andra brott mot mänskligheten definierade av internationella lagar.

Om bolag inom Alcadon Group koncernen har anledning att tro att sådana överträdelser har blivit begångna av leverantörer upprepade gånger kommer bolaget att avsluta affärsförbindelsen med omedelbar verkan och vid grövre brott även göra anmälan till lämplig nationell myndighet.