Företagsansvar

Hållbart arbetsliv

Alcadon ska aktivt verka för att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för alla medarbetare genom att förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Minimikravet för verksamheten är att i alla avseenden följa lagar, förordningar, myndighetskrav och försäkra att det systematiska miljöarbetet bedrivs som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att under­söka, före­bygga, genomföra och följa upp åtgärder. Arbetsmiljöarbetet ska även innefatta jämställdhet, mångfald, kompetens­utveckling, inflytande och ansvar, friskvård, stresshantering, droger och missbrukshantering, frågor kring hot och våld samt organisationsutveckling.

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på Alcadon insisterat på att alla våra anställda får bibehålla högsta nivån av integritet när de handlar med och för Alcadon, vilket även inbegriper när de handlar med kunder, affärspartners, anställda och investerare. Vår kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning inkorporerar regler beträffande individuellt ansvar och ansvar gentemot kollegor, liksom ansvar gentemot våra anställda, kunder, aktieägare, allmänheten och andra intressenter, och inbegriper:

 • Främja ärligt och etiskt uppträdande i befintliga eller synbara intressekonflikter mellan personliga och professionella förhållanden.
 • Främja fullständig, rättvis, exakt, tidslämplig och begriplig information om innehållet i de månadsrapporter som Alcadon ska arkivera.
 • Främja efterlevnad av tillämpningsbara regler och förordningar.
 • Tillhandahålla ledning för direktörer, chefer och anställda för att hjälpa dem känna igen och hantera etiska angelägenheter.
 • Tillhandahålla mekanismer för rapportering av oetiskt uppträdande.
 • Hjälpa till att gynna en företagskultur med ärlighet och ansvar.

Produktkvalitet och säkerhet i leverantörskedjan

På Alcadon betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att samtliga dotterbolag ska växa med fortsatt god lönsamhet. Här förklarar vi hur vi gör det.

Leverantörer

För att kunna sälja och leverera produkter är dotterbolagen beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att dotterbolagens leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket kan innebära minskad försäljning och således påverka vår verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Vi utvärderar och utvecklar löpande våra kvalitetskriterier som vi genom våra interna processer säker­ställer att våra leverantörer kan tillgodose. Detta sker bland annat genom täta kontakter och löpande besök hos dem tillsammans med kvalitetsbedömningar och kvalitetstester utförda av tredje part.

Rutiner för hantering av WEEE- och RoHS-direktiven

För att uppfylla kraven som finns inom de lagstadgade WEEE- och RoHS-direktiven har vi på Alcadon tagit fram rutiner för olika delar av organisationen. För att säkerställa att leveransen av produkter som Alcadon har producent­ansvar för uppfyller RoHS-, WEEE- och CE-märkning, kräver Inköpare och produktansvariga alltid att leverantörer och tillverkare som förser Alcadon med produkter uppfyller alla kraven och har korrekt dokumentation. Med hjälp av ett flödesschema kan Inköparna på Alcadon enkelt och snabbt identifiera om produkterna som avses för anskaffning uppfyller kraven för att begärda certifikat, dokumentation och testrapporter från tillverkaren och leverantören för de olika direktiven som är lagstadgade och produkten måste uppfylla. All dokumentation sparas elektroniskt på företagets interna nätverk och i företagets affärssystem.

Arbetsförhållanden

Produkterna ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för arbetsmiljön. Det bästa sättet att påverka och bidra till en positiv utveckling är att ha nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Genom att stötta våra leverantörer vill vi motivera dem att själva ta ett stort ansvar för människor och deras arbetsmiljö.

Vår Uppförandekod

Syfte

Syftet med uppförandekoden är att skapa en gemensam värdegrund att arbeta efter tillsammans med våra leverantörer. Våra kunder har höga krav och vi vet att dessa även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar.

Långsiktiga relationer med intressenter, goda arbetsmetoder och en hög affärsetik och moral är viktiga framgångsfaktorer för varaktig tillväxt och hållbarhet.
Alcadons uppförandekod baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, FN:s konvention om barnens rättigheter, Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966, ILO:s (International Labour Organization) konventioner och andra vid var tidpunkt gällande relevanta internationella standarder gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Besök i fabriker ska genomföras regel­bundet av vår personal men även av oberoende tredje part. Det åligger leverantören att säkerställa implementering av denna uppförande­kod i sin verksamhet.

Våra leverantörer är också skyldiga att se till att alla deras leverantörer, underleverantörer, producenter och affärspartners som deltar i tillverkning av varor och tjänster för bolag inom Alcadon Group koncernen följer denna policy. Förutom Alcadons uppförandekod skall leverantören följa nationella lagar och förordningar.

Våra krav till leverantörer innefattar följande områden

1. Nej till tvångsarbete
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av någon form av tvångsarbete som straffarbete,
slavarbete eller människohandel. Arbetstagarna skall ha rörelsefrihet under sin anställning.
Arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagare ska deponera sina identitetshandlingar eller ställa säkerhet.

2. Barnarbete och unga arbetstagare
Leverantörer får inte delta i eller dra fördel av barnarbete. Ingen anställd ska vara under 15 år (eller 14 år om nationell lagstiftning tillåter detta).
Vid fördelning av arbetsuppgifter skall särskild hänsyn tas till arbetstagarens ålder för att inte riskera skador på hälsa, säkerhet eller moral.

3. Icke-diskriminering
Leverantörer skall inte delta i eller stödja diskriminering baserad på ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk åsikt, kast, sexuell läggning eller andra karaktäristiska kännetecken.
Anställning, ersättning, förmåner, befordran osv. skall enbart baseras på relevanta och objektiva kriterier.

4. Rätten att organisera sig
Arbetstagarna skall ha full rätt att ansluta sig fackligt eller på annat sätt organisera sig för att
förhandla kollektivt, utan inblandning från arbetsgivaren. I de fall fackföreningar inte är tillåtna eller endast statlig fackförening finns att tillgå skall leverantören underlätta för arbetstagarna att på annat sätt organisera sig för att diskutera arbetsrelaterade problem och möjligheter.

5. Hälsa och säkerhet
Leverantörer skall tillse att arbetstagarna arbetar i en säker och hälsosam miljö, innefattande men inte begränsat till, skydd från brand, olyckor och hälsofarliga kemikalier. Arbetsgivaren skall tillhandahålla de anställda nödvändig säkerhetsutrustning och utbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
Rent dricksvatten och toaletter skall finnas tillgängligt för alla arbetstagare. Om företaget tillhandahåller boende skall ovan även omfatta detta boende.

6. Anställnings- och arbetsvillkor
Leverantörer skall skydda arbetstagare ifrån alla former av kränkande behandling, fysiska, sexuella eller verbala trakasserier. Leverantörer skall följa lagstiftning eller branschpraxis (det av dessa som ligger högst) för lönesättning och förmåner. Lönen skall räcka till att ge arbetstagaren och dennes närmaste en människovärdig tillvaro.
Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt avtal skrivet på landets språk, föräldraledighet, sjukledighet och betald semester. Nationella lagar ses som minimum.
Arbetsveckan skall begränsas till 48 timmar. Övertid skall vara frivillig, sällsynt och inte överstiga 12 timmar i veckan. Arbetstagaren har rätt till minst en hel dags ledighet i veckan och tillräckligt många raster och tillräcklig vila mellan arbetspassen.

7. Arbetsmiljö
Leverantörerna ska följa hälso- och säkerhetsföreskrifter enligt internationella standarder om den inhemska lagstiftningen är svag eller dåligt. Det aktiva samarbetet mellan ledning och arbetare och/eller deras representanter är avgörande för att utveckla och genomföra system som säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta kan uppnås genom inrättandet av arbetarskyddskommittéer. Leverantörerna ska se till att det finns system för att upptäcka, bedöma, undvika och reagera på potentiella hot mot hälsa och säkerhet för arbetstagare. De ska vidta effektiva åtgärder för att förhindra arbetare från att ha arbetsrelaterade olyckor, skador eller sjukdomar. Dessa åtgärder bör syfta till att minimera orsakerna till riskerna på arbetsplatsen. Leverantörer ska sträva efter att förbättra skyddet för arbetstagare i händelse av olycka, bland annat genom obligatoriska försäkringssystem. Arbetstagaren säkerhet skall prioriteras i alla lägen. Ingen farlig utrustning eller osäkra byggnader accepteras. Leverantörerna ska vidta lämpliga åtgärder för att stabiliteten och säkerheten i utrustning och byggnader som de använder är tillräckliga samt för att skydda mot varje förutsebar nödsituation.

8. Korruption och mutor
Leverantörer skall avhålla sig ifrån att muta eller på annat sätt felaktigt påverka myndighetspersoner, personer från domstolsväsendet eller andra personer i maktställning i syfte att få otillbörlig fördel i kommersiella sammanhang.

9. Ansvar för härkomst av vissa mineraler
Leverantörer ska ha en policy att i rimlig grad säkerställa att tantal, tenn, volfram och guld i de produkter de tillverkar inte direkt eller indirekt finansierar eller gynnar väpnade grupper som begår allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo eller ett angränsande land. Leverantörer skall genomföra kontroller på förädling och spårbarhet av dessa mineraler samt göra sina kontrollsåtgärder tillgängliga för kunder på kundens begäran.

10. Miljöskydd
Leverantörer skall sträva efter att minska sin negativa påverkan på miljön genom att reglera bl.a.

 • Användning av naturliga resurser, vatten och energi.
 • Utsläpp till luft och vatten.
 • Störande buller, besvärande lukter och utsläpp av fabriksdamm.
 • Potentiell och faktisk markförorening.
 • Hantering av farliga ämnen.
 • Hantering av farligt och ofarligt avfall.
 • Utförande och hantering av produkter. (design, förpackning, transport, återvinning m.m.)

Leverantörer skall sträva efter ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Nationella lagar ses som minimum.

11. Noll-tolerans regler
Bolag inom Alcadon Group koncernen har inte affärsförbindelser med leverantörer som deltar i brott mot mänskliga rättigheter.
Följande ser vi därför som oacceptabelt:

 • Utnyttjande av bunden arbetskraft, tvångsarbete inkluderat fängslad arbetskraft och trafficking.
 • Alla former av barnarbete, inkluderat tvångsarbete, barnprostitution och andra arbeten som kan riskera barnets hälsa, säkerhet och moral.
 • Hård, omänsklig eller kränkande behandling eller bestraffning av personal.
 • Att utsätta arbetstagare för livshotande arbetsmiljö där de inte blivit informerade om riskerna och där inga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
 • Avsiktlig förorening i vatten, luft eller avsevärd förorening av mark.
 • Deltagande I brott mot internationell humanitär lag och andra brott mot mänskligheten definierade av internationella lagar.

Om bolag inom Alcadon Group koncernen har anledning att tro att sådana överträdelser har blivit begångna av leverantörer upprepade gånger kommer bolaget att avsluta affärsförbindelsen med omedelbar verkan och vid grövre brott även göra anmälan till lämplig nationell myndighet.