Bolagsstyrning

Alcadon Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North samt andra relevanta regler och riktlinjer. Alcadon Groups aktie upptogs till handel på First North den 14 september 2016 och har SKMG, Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som Certified Adviser. Eftersom Alcadon Group AB inte är noterat på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av Svensk kod för bolagsstyrning. Alcadon Group ABs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden.

BOLAGSORDNING FÖR ALCADON GROUP AB (PUBL) (559009-2382)

1. FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Alcadon Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2. STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. VERKSAMHET
Bolaget ska äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag, samt därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 stycken.

6. STYRELSE OCH REVISOR
6.1 Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
6.2 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer, med högst två revisorssuppleanter.

7. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
7.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
7.2 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

8. ANMÄLAN OM AKTIEÄGARES OCH BITRÄDES DELTAGANDE VID BOLAGSSTÄMMA
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingar på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

9. ÖVRIGA BESTÄMMELSER VID BOLAGSSTÄMMA
9.1 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
9.2 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma
9.3 Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

10. ÖPPNANDE AV STÄMMA
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

11. ÅRSSTÄMMA
11.1 Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
11.2 På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman,
 2. upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. godkännande av dagordning,
 4. val av en eller två justeringsmän,
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. beslut
  a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter,
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

12. RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämma den 23 april 2021.