Bolagsstyrning

Alcadon Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North samt andra relevanta regler och riktlinjer. Alcadon Groups aktie upptogs till handel på First North den 14 september 2016 och har Erik Penser Bank AB som Certified Adviser. Eftersom Alcadon Group AB inte är noterat på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av Svensk kod för bolagsstyrning. Alcadon Group ABs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden.

Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma den 4 augusti 2016 ALCADON Group AB (PUBL) org.nr 559009-2382

§1 Bolagets firma är Alcadon Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Bolaget ska äga och förvalta andelar i dotter- och intressebolag, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§5 Antalet aktier ska vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000 stycken.

§6 Styrelsen består av 3–10 ledamöter med högst 5 suppleanter. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer, med högst två revisorssuppleanter.

§7 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingar på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§10 Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman,
 2. upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. godkännande av dagordning,
 4. val av en eller två justeringsmän,
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
 8. fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden,
 9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter,
 10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§14 Bolagets räkenskapsår ska vara 0101–1231.

§15 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämma den 4 augusti 2016.