Affärsidé, strategi och marknad

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för datakommunikation och att vara en naturlig partner för företag som installerar och bygger
nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Att erbjuda ett brett sortiment, hög tillgänglighet och hög leveranssäkerhet till ett rimligt pris.

Att upprätthålla en hög nivå av expertis med gedigen kunskap om marknadsutvecklingen för att kunna erbjuda varor och tjänster som förbättrar kundernas affärsmöjligheter.

ALCADON i KORTHET

Alcadon i korthet

VÅRT SYFTE – VARFÖR VI FINNS

Vi brinner för att möjliggöra digitaliseringen av världen eftersom vi tror att en uppkopplad värld är en bättre värld. Genom att koppla samman människor och idéer kan vi möjliggöra problemlösning och främja samhället som helhet.
Genom att möjliggöra digitalisering underlättar våra insatser delning av data och gör på så sätt vår omvärld mer tillgänglig, smartare, mer anpassningsbar och responsiv.
Vårt bidrag för denna sak syftar till att förbättra livet för alla som är involverade i byggandet av ­framtidens samhälle, eller att njuta av dess fördelar på ett hållbart och säkert sätt.

Vår vision

VÅRA VÄRDERINGAR OCH VÄGLEDANDE PRINCIPER

Våra värderingar definierar hur vi agerar, närmar oss livet och hur vi tänker i alla situationer. Om vi är trogna mot oss själva kommer vi att fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt samtidigt som vi ­upprätthåller ett starkt rykte på marknaden.
Vi övervinner hinder och utforskar möjligheter tillsammans med våra partner på grundval av ömsesidigt förtroende och ömsesidiga fördelar. Våra kärnvärden och vårt tankesätt vägleder oss och påminner oss ständigt om det långsiktiga målet och vad vi försöker uppnå.

Vägledande principer

VÅR STRATEGI – HUR VI ARBETAR

Vi är kända för vår förmåga att skapa mervärde genom att vara ett kompetenscentrum och en lösnings­orienterad partner inom premiumsegmentet och strävar ständigt efter att utvecklas och bli bättre. Fokus på våra styrkor kommer att vägleda oss när vi vågar oss in på nya marknader och växer på befintliga marknader, alltid med ett tydligt syfte att möjliggöra en digital premiuminfrastruktur som skapar mervärde för alla. Det finns en efterfrågan på en aktör med en flexibel affärsmodell, kompetens inom flera nischer inom nätverksinfrastruktur och fokus på premiumlösningar, hög kvalité och snabba beslut som fattas lokalt nära kunden.

Hur vi arbetar

FÖRVÄRVSTRATEGI – HUR VI SKAPAR TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV

Strategin kommer i första hand. Att förvärva kapacitet eller marknadsnärvaro är en av flera metoder för att växa och bör väljas med eftertanke. På Alcadon har vi stor erfarenhet av att förvärva företag inom vår bransch och integrera dem framgångsrikt. Detta har varit en viktig del i skapandet av Alcadon Group.
Förvärven måste uppvisa en uppenbar kulturell och strategisk matchning, en bestående lönsamhet eller en tydlig väg till lönsamhet samt en stark och stabil marknadsposition.
När det gäller graden av integration av förvärvade företag används full flexibilitet beroende på vad som är affärs­mässigt förnuftigt och anses bäst för alla parter från tid till annan. Absorption eller symbios är båda giltiga metoder för att utnyttja synergier. Decentralisering är dock viktigt för att vara verkligt flexibel över tid och är den övergripande vägledande principen.
Vi anser att integrationsprocessen måste inledas innan ett förvärv genomförs om affären ska bli optimal för alla ­inblandade parter. En integrationsprocess är en process där man lär känna varandra, fastställer förväntningar och en gemensam väg framåt. Det är här värde skapas.
Ärlighet, öppenhet och ett långsiktigt synsätt vägleder oss i våra diskussioner med potentiella målföretag. Det måste stå klart att vi tillsammans kommer att bli starkare.

AFFÄRSMODELL

Alcadons nisch inom datakommunikation är främst nätverksinfrastruktur. Bolagets affärsmodell är att utveckla system och produkter samt agera värdeadderande distributör till installatörer, operatörer, byggbolag, integratörer, kommuner, datacenter och större slutanvändare.
Framgångsfaktorerna utgörs av kundfokus, personalens omfattande kompetens och långa erfarenhet, effektiv logistik­hantering, högkvalitativa produkter samt snabb och hög servicenivå.

PRODUKTER

Alcadon erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och komponenter för data­ och telekommunikation från ledande tillverkare samt egenutvecklade, marknadsanpassade varumärken som till exempel ECS, ”European Cabling Systems”, för kommersiella fastighetsnät och DC­Line som riktar sig primärt mot bostadsnät.

Styrkan i Alcadons affärskoncept ligger i omfattande kompetens och erfarenhet från nätverkslösningar och den tekniska utvecklingen inom området, i kombination med ett stort fokus på kvalitet och service. Detta gör det möjligt för Alcadon att erbjuda välfungerande helhetslösningar för nätverksinfrastruktur till en bred kundbas av nätverks­installatörer.

KUNDER

Alcadon riktar sin försäljning till företag med installerande verksamhet, systemintegratörer samt företag och andra aktörer som driver och/eller äger data­ och telekommunikationsnät.

LEVERANTÖRER

För att ligga i framkant av marknadsutvecklingen har Alcadon valt att fokusera på ett mindre antal marknads­områden. Utvecklingen av produkter sker i samarbete med världsledande tillverkare och leverantörer i Europa,
USA och Asien samt genom att noggrant följa utvecklingen avseende produktstandarder och lyssna till kundernas olika behov på marknaden.

LOGISTIK OCH LAGERHANTERING

Alcadon har centrallager i respektive land samt mindre lokala butikslager. Genom våra centrallager kan vi säkerställa hög leveransprecision till samtliga marknader.
Våra centrallager medför också en hög lagerkapacitet och effektivitet vilket är i linje med vår tillväxtambition. Alcadon har lång erfarenhet av effektiv inköps­ och logistikplanering, vilket är av stor vikt då leveranstiden för vissa produkter uppgår till flera månader. Risken för inkurans i lagret bedöms som låg.

PERSONAL

Per den 31 december 2022 hade Alcadon 179 (95) anställda. Antal anställda var 48 (47) personer i Sverige, 20 (18) personer i Norge, 22 (21) personer i Danmark, 3 (5) personer i Tyskland, 6 (4) personer i Belgien, 79 (-) personer i Storbritannien och 1 (-) person i Nederländerna.
Flertalet anställda i Alcadon har lång erfarenhet från vår bransch. Bolagsledningen och andra anställda i Alcadon är aktieägare i Alcadon och har således ett långsiktigt perspektiv att fortsatt utveckla verksamheten.

KONKURRENSFÖRDELAR OCH TILLVÄXTSTRATEGI

Alcadons främsta konkurrensfördel är den omfattande kompetens och långa erfarenhet som finns inom ­verksamheten. Alcadon erbjuder kostnadseffektiva lösningar med förstklassig service och support.
Medarbetarna hjälper kunderna att hitta rätt produkter och helhetslösningar som tar framtida nätverksteknik i beaktning. Vidare erbjuds utbildning i hur våra system ska installeras och användas.
Kvalitet är en tydlig prioritering för Alcadon som konkurrerar med hög produktkvalitet och servicenivå snarare än genom pris. För att uppnå detta avstår bolaget från projekt med mycket låg marginal, då detta ökar risken att kvaliteten blir bristande för att uppnå vinst i projektet.
En ytterligare framträdande konkurrensfördel är de egna varumärkena ECS och DC­Line som är egenutvecklade och marknadsanpassade. Kombinationen av egenutvecklade varumärken och varumärken från ledande tillverkare ger Alcadon flexibilitet och unikitet.
Alcadon har som målsättning att växa ytterligare både organiskt och genom förvärv som strategiskt kan komplettera den befintliga verksamheten.
Alcadon identifierar löpande möjligheter till förvärv som innebär en fortsatt expansion på Alcadons befintliga och närliggande marknader. Potentiella målföretag är sådana som kan addera värde från liknande produkter som går hand i hand med Alcadons befintliga verksamhet, eller produkter som ger möjlighet för bolaget att expandera till nya marknadssegment.

MARKNAD

Sedan starten 1988 har vi etablera Alcadon runt om i norra Europa. Huvudkontoret ligger på Stora Essingen i Stockholm. Från våra bolags olika centrallager i Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien kan vi säkerställa snabba leveranser till våra kunder.