Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Irländskt förvärv stärker koncernen inom datacentersegmentet i Europa

FÖRSTA KVARTALET 2024
•       Nettoomsättningen ökar med 2,7 procent till 399 (389) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 1,1 procent.
•       Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskar med 25 procent till 21 (28) MSEK varav -6,2 (-3,3) MSEK hänförligt till orealiserade valutakursvinster och -förluster.
•       Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 12 (20) MSEK vilket motsvarar 0,56 (0,98) SEK per aktie.
•       Resultat per aktie uppgår till 0,62 (0,56) SEK.
•       Soliditeten ökar under perioden till 52 procent från 44 procent.
 

Kvartal 1 Helår
    2024 2023   2023
Nettoomsättning, MSEK   399,2 388,8   1 572,8
Bruttomarginal, %   24,3 26,0   24,4
EBITA, MSEK   21,1 28,1   106,8
EBITA, %   5,3 7,2   6,8
Periodens resultat, MSEK   13,6 11,6   37,9
Resultat per aktie, SEK   0,62 0,56   1,76

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
•       Alcadon tecknar avtal om att förvärva irländska Wood Communications Ltd, en av Irlands ledade distributörer av nätverksprodukter, med planerat tillträde den 2 april 2024.
•       Alcadon har genomfört en riktad nyemission om 2 054 795 aktier till befintliga och nya investerare för att delfinansiera förvärvet av Wood Communications Ltd. Genom emissionen tillförs Alcadon 75 miljoner kronor före transaktionskostnader. Antal aktier i Alcadon Group AB ökade från 21 722 570 till 23 777 365 efter genomförd emission.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•       Alcadon genomför en apportemission om 733 661 aktier som en del av betalningen för förvärvet av irländska Wood Communications. Antal aktier i Alcadon Group AB ökade från 23 777 365 till 24 511 026 efter genomförd emission.
•       Alcadon har fullföljt förvärvet av irländska Wood Communications Ltd och tillträdde bolaget den 2 april 2024.
•       VD och koncernchef Sonny Mirborn lämnar Alcadon i oktober 2024. Styrelsen har initierat en rekryteringsprocess för att finna en ny VD och koncernchef.