Delårsrapport januari – juni 2018

STRATEGISKT FÖRVÄRV I NORGE.

Andra kvartalet 2018

·  Nettoomsättningen minskar med 1 procent till 133,9 (135,7) MSEK
·  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 14 procent till 14,6 (17,0) MSEK
·  Periodens resultat minskar med 17 procent till 9,5 (11,5) MSEK
·  Resultat per aktie 0,57 (0,70) SEK
·  Soliditeten minskas från 43 procent till 38 procent

Första halvåret 2018

·  Nettoomsättningen ökar med 7 procent till 283,6 (263,8) MSEK
·  Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 7 procent till 33,2 (31,1) MSEK
·  Periodens resultat ökar med 9 procent till 22,5 (20,7) MSEK
·  Resultat per aktie 1,36 (1,27) SEK
·  Soliditeten minskas från 39 procent till 38 procent 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

·  Alcadon förvärvar samtliga aktier i CableCom AS den 31 maj 2018

Väsentliga händelser att rapportera efter perioden

·  Alcadon genomför refinansiering av obligationslån genom banklån
·  Ändrat datum för pressrelease av Q3 rapport till den 30 oktober 2018

Stockholm den 17 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91, E-post: pfh@alca.se 

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 08:00.

 Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2019
 Alcadon Group AB (publ) påkallar förtidsinlösen av samtliga utestående obligationer 2016/2019 om totalt 140 miljoner kronor