Alcadon Group AB (publ) påkallar förtidsinlösen av samtliga utestående obligationer 2016/2019 om totalt 140 miljoner kronor

Refinansiering sker med lån från SHB som sedan tidigare är Alcadon Groups huvudbank

Alcadon Group AB (publ) (”Alcadon”) emitterade den 3 juni 2016 ett obligationslån 2016/2019 med ISIN SE0008375232 (”Obligationslånet”). Alcadon meddelar härmed oåterkalleligen att Alcadon kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer om 140 mkr enligt Obligationslånet.

I enlighet med villkoren för Obligationslånet har Alcadon idag skickat meddelande till obligationsinnehavarna att Alcadon förtidsinlöser samtliga utestående obligationer enligt Obligationslånet. Varje obligation kommer att lösas med ett belopp som motsvarar 100,00 procent av det nominella beloppet med tillägg av ett belopp som motsvarar 30% av 5,5% (dvs 1,65%) av det nominella beloppet tillsammans med upplupen och obetald ränta (från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den förtida inlösendagen).

Betalning sker till alla som är registrerade i skuldboken den 16 juli 2018 som ”Noteholder” i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Inlösendagen är bestämd till 23 juli 2018.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Refinansiering sker med lån från SHB som sedan tidigare är Alcadon Groups huvudbank. Den löpande årliga finansieringskostnaden framgent beräknas minska med ca 3,7 mkr till följd av refinansieringen som medför engångskostnader om ca 2,9 mkr.

”Vi säkerställer med detta en långfristig finansiering till en betydligt lägre årskostnad än Alcadon haft de senaste åren. Detta skapar goda möjligheter till fortsatt expansion och utveckling för bolaget” kommenterar Pierre Fors VD Alcadon Group AB

Stockholm den 26 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

Pierre Fors, VD, Alcadon Group AB

Mobil: 070 717 77 91, E-post: pfh@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 klockan 08:00 CET.

 Delårsrapport januari - juni 2018
 Alcadon Group har fullföljt förvärvet av CableCom AS