Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 28 april 2023

Alcadon Group AB har hållit årsstämma den 28 april 2023 på Hotell Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2022, framlagda resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 356 316 704 kronor.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge och Lars Engström. Årsstämman valde Pierre Fors till styrelsens ordförande för tiden intill årsstämman 2023 och till vice ordförande valdes Jonas Mårtensson.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 280.000 kr till styrelsens ordförande, 220.000 kr till vice ordförande och 165.000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2024. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för tillsättandet av valberedning. För fullständiga principer se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2023 vilket i huvudsak innebär att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning och bonus, vilka ska ha ett förutbestämt tak och baseras på uppnådda resultat i förhållande till fastställda resultatmål (och vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive socialavgifter för rörlig ersättning får ej överstiga 50 procent av den fasta ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare. För fullständiga principer se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Bemyndigande till nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans bemyndigande. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Huvudsyftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra Bolagets likviditet.

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

Beslut om emission av Teckningsoptioner 2023/2026

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner 2023/2026. Beslutet innebär, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission av högst 125 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 125 000 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och anställda i Bolagets koncern, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 6 040,246166 kronor och en maximal utspädning om cirka 0,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta beslut. För fullständigt beslut se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 28 april 2023

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 VD, ledande befattningshavare och övriga anställda tecknar sig för teckningsoptioner
 Interim report 1 January – 31 March 2023