Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2019

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 25 april 2018 informeras om att Alcadons valberedning inför årsstämman 2019 är sammansatt till att som ordinarie ledamöter omfatta Stefan Charette (utsedd av Athanase), Anders Bladh (Ribbskottet AB), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), Jonas Mårtensson (styrelseordförande Alcadon) samt som adjungerad ledamot Pierre Fors (personal som är aktieägare i Alcadon).

Valberedningen, inklusive adjungerad ledamot, representerar 39% av antalet aktier och röster i Alcadon och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2019 års årsstämma avseende;

· val av ordförande för stämman.
· val av styrelse och styrelseordförande.
· val av revisor.
· ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Anders Bladh, telefon 070 – 666 8045 eller via e-post: andersbladh@outlook.com

eller till Jonas Mårtensson, telefon 070 – 607 9335 eller via e-post: jonas.martensson@alted.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2018 ska förslag ha inkommit senast onsdagen den 5 februari 2019.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2019 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Jonas Mårtensson, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2019.

Stockholm den 18 oktober 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 – 666 8045

Jonas Mårtensson, styrelseordförande Alcadon Group AB, 070 – 6079335

 Delårsrapport januari - september 2018
 Delårsrapport januari - juni 2018