Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 23 april 2021

Alcadon Group AB har hållit årsstämma den 23 april 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset (SARS-CoV-2) har Bolagets årsstämma genomförts genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud har därför inte ägt rum. Aktieägare har haft möjlighet att i förväg ställa frågor skriftligen till bolaget.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2020 framlagda resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för 2020. I ny räkning överförs 112 905 657 kronor.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman besluta om omval av styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge och Lars Engström. Årsstämman valde Pierre Fors till styrelsens ordförande samt att Jonas Mårtensson väljs till vice ordförande, för tiden intill årsstämman 2022. Tidigare styrelseledamot Stefan Charette lämnar därmed styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 280.000 kr till styrelsens ordförande, 210.000 kr till vice ordförande och 140.000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2022. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för tillsättandet av valberedning, (för fullständiga principer se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida).

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Rörlig ersättning/bonus ska ha ett förutbestämt tak och baseras på fastställda resultatmål och andra nyckeltal. Rörlig ersättning och bonus får ej överstiga 50 procent av den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare (för fullständiga principer se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida)

Bemyndigande till nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Huvudsyftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags‐ och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra bolagets likviditet.

Beslut om emission av Teckningsoptioner 2021/2024

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner 2021/2024. Beslutet innebär, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission av högst 110.000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 110.000 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, vilket kan innebära en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 5 315,42 kronor och en maximal utspädning om 0,6 procent vid fullt tecknande. Stämman beslutade att godkänna dotterbolagets, Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623, vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med styrelsens förslag, (för fullständigt beslut se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida).

Beslut om ändring av Bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av Bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Anförande där bolagets VD presenterar och beskriver verksamheten i Alcadon finns tillgänglig via Alcadons hemsida https://alcadongroup.se/press/presentationer/.

Stockholm den 23 april 2021

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag 6X International i Danmark och Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Anställda tecknar sig för teckningsoptioner
 Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 23 april 2021