Anställda tecknar sig för teckningsoptioner

Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner 2021/2024, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 26 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner.

För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 29 april 2021

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

 
 Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 23 april 2021