Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 21 september 2017

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (”Bolaget”) den 21 september 2017 har beslutat att;

· Godkänna förvärvet av samtliga 75 000 aktier i Alcadon Team Invest AB, org.nr 559039-3046 (”ATI”). Bolaget ska som betalning för aktierna i ATI emittera 3 039 785 aktier i bolaget, för vilka samtliga 75 000 aktier i ATI ska erläggas i teckningslikvid.

· Godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier med betalning genom apportegendom. Bolagets aktiekapital ska ökas med 123 749,99 kronor genom en nyemission av 3 039 785 aktier.

· Om minskning av bolagets aktiekapital med 124 999,99 kronor genom indragning av aktier i bolaget som innehas av ATI. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de 3 070 490 aktier i bolaget som ATI äger.

· Ökning av bolagets aktiekapital genom en fondemission om 124 999,99 kronor utan utgivande av aktier, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt ovan.

·  Uppdrog åt styrelsen i bolaget att verkställa besluten.

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets hemsida, www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud, under fliken Bolagsstämmor.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 15:45 CET. 

 Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2018
 Alcadon Group har fullföljt förvärvet av Svagströmsmateriel i Mellansverige AB