Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

62% EBIT-TILLVÄXT MED STABIL FÖRSÄLJNING

Andra kvartalet 2020

· Nettoomsättningen minskar med 2,9 procent till 131,1 (135,0) MSEK.
· Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 61,6 procent till 17,6 (10,9) MSEK inklusive positiv valutapåverkan om 2,5 MSEK (-0,2).
· Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 24,3 (6,7) MSEK.
· Resultat per aktie ökar till 0,73 (0,43) SEK.
· Soliditeten ökar till 49,3 procent från 46,9 procent.

Första halvåret 2020

· Nettoomsättningen minskar med 1,3 procent till 261,7 (265,3) MSEK.
· Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 34,5 procent till 27,0 (20,1) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -1,0 MSEK (-0,8).
· Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 27,1 (-10,2) MSEK.
· Resultat per aktie ökar till 1,11 (0,79) SEK.
· Soliditeten ökar till 49,3 procent från 41,4 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

· Lars Engström har tillträtt som ny styrelseledamot i Alcadon Group AB.
· Magnus Larsson har tillträtt rollen som försäljningschef i Alcadon AB och ingår i koncernledningen.
· Alcadon har tecknat avtal om nytt centrallager i Västberga med planerad inflyttning under hösten 2020.

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Stockholm den 14 augusti 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: 070 639 5092

E-post: smi@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl. 08:00.

Fullständig delårsrapport är tillgänglig via länken https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

 SEB publicerar analys av Alcadon Group efter Q2-rapport
 SEB publicerar uppdaterad analys av Alcadon Group inför Q2 rapport