Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2017

Alcadons arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med bolagsbeskrivningen inför listningen på Nasdaq First North den 14 september 2016 informeras nedan om valberedningens sammansättning och kommande arbete.

Alcadons valberedning inför årsstämman 2017 är sammansatt till att omfatta Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Martin Nilsson (utsedd av och representerande Catella Småbolagsfond), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande familjen Jeansson) och Arne Myhrman (styrelseordförande Alcadon Group AB). Valberedningen har beslutat att även adjungera Pierre Fors (representerande ledningens ägande) och Stefan Charette (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner) till valberedningen.

Valberedningen uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2017 års årsstämma avseende;

· val av ordförande för stämman.
· val av styrelse och styrelseordförande.
· val av revisor.
· ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Anders Bladh, telefon 070 – 666 80 45 eller via e-post andersbladh@outlook.com

eller till

Arne Myhrman, telefon 073 – 383 64 67 eller via e-post amy@alca.se. (amy@alca.se.%0d)

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2017 ska förslag ha inkommit senast onsdagen den 8 februari 2017.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 – 666 80 45

Arne Myhrman, styrelseordförande Alcadon Group AB, 073 – 383 64 67.

 Alcadon Group tidigarelägger offentliggörande av delårsrapporten januari – september till torsdagen den 27 oktober 2016.
 Nasdaq Stockholm Welcomes Alcadon Group to First North