Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2018

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 25 april 2017 informeras om att Alcadons valberedning inför årsstämman 2018 är sammansatt till att som ordinarie ledamöter omfatta Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Stefan Charette (Athanase), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), Martin Nilsson (Catella Fonder), Jonas Mårtensson (styrelseordförande Alcadon AB) samt som adjungerad ledamot Pierre Fors (personal som är aktieägare i Alcadon).

Valberedningen, inklusive adjungerad ledamot, representerar 56 % av antalet aktier och röster i Alcadon och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2018 års årsstämma avseende;

  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Anders Bladh, telefon 070 – 666 80 45 eller via e-post andersbladh@outlook.com

eller till

Jonas Mårtensson, telefon 070 – 607 93 35 eller via e-post jonas.martensson@alted.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2018 ska förslag ha inkommit senast onsdagen den 5 februari 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2018 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Jonas Mårtensson, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2018.

Stockholm den 22 september 2017

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 – 666 80 45

Jonas Mårtensson, styrelseordförande Alcadon Group AB, 070 – 607 93 35