Alcadon Group har genomfört del 1 av aktiebytet

Alcadon Group AB har genomfört förvärvet av Alcadon Team Invest AB som beslutades vid den extra bolagsstämman den 21 september 2017.

Förvärvet av Alcadon Team Invest AB betalades genom en apportemission av 3 039 785 nyemitterade aktier, vilka baserat på den genomsnittliga stängningskursen under en period om tio (10) handelsdagar före och inklusive 28 augusti 2017 om 38,77 kronor är värda

117 852 464 kronor, men som i Alcadons balansräkning kommer att tas upp till 125 000 kronor. 

Alcadon Team Invest AB:s huvudsakliga tillgångar består av 3 070 490 aktier i Alcadon Group, vilka baserat på en kurs om 38,77 kronor per aktie är värda 119 042 897 kronor.

Vid den extra bolagsstämman beslutades även om en minskning av aktiekapitalet med 124 999,99 kronor genom en indragning av de 3 039 785 aktier i Alcadon Group som för närvarande innehas av Alcadon Team Invest AB.

I kommande steg 2 skall minskningen av Alcadon Groups aktiekapital ske genom en indragning av de 3 070 490 aktier i Alcadon Group som för närvarande innehas av Alcadon Team Invest AB. Så snart detta kan ske med beaktande av aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar, vilket beräknas ta två till tre månader.

När apportemissionen och minskningen av aktiekapitalet är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier I Alcadon Group att uppgå till 16 421 746 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 668 531,11 kronor.

I och med utbytesrelationen i aktiebytet där 99 nyemitterade aktier i bolaget erläggs som vederlag för 100 befintliga aktier i bolaget, vilka inlöses efter förvärvet, ökar vinsten per aktie i Alcadon till följd av transaktionerna med ca 0,2 %, samtidigt som övriga finansiella nyckeltal i bolaget inte påverkas.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl 19:00 CET.