Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 21 september 2017

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (”Bolaget”) den 21 september 2017 har beslutat att;
  • Godkänna förvärvet av samtliga 75 000 aktier i Alcadon Team Invest AB, org.nr 559039-3046 (”ATI”). Bolaget ska som betalning för aktierna i ATI emittera 3 039 785 aktier i bolaget, för vilka samtliga 75 000 aktier i ATI ska erläggas i teckningslikvid.

  • Godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier med betalning genom apportegendom. Bolagets aktiekapital ska ökas med 123 749,99 kronor genom en nyemission av 3 039 785 aktier.

  • Om minskning av bolagets aktiekapital med 124 999,99 kronor genom indragning av aktier i bolaget som innehas av ATI. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av de 3 070 490 aktier i bolaget som ATI äger.

  • Ökning av bolagets aktiekapital genom en fondemission om 124 999,99 kronor utan utgivande av aktier, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt ovan.

  •  Uppdrog åt styrelsen i bolaget att verkställa besluten.

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets hemsida, www.alcadongroup.se, under fliken Bolagsstämmor.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 15:45 CET