Alcadon förvärvar DataConnect

Alcadon Group AB har ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i DataConnect Norden AB (”DataConnect”).
  • DataConnect-koncernen redovisade 2015 en omsättning på 142,3 Mkr samt ett resultat före skatt om 10,8 Mkr.
  • Köpeskillingen uppgår till 38 Mkr kontant på tillträdesdagen plus en apportemission av en miljon aktier i Alcadon Group AB som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 23 Mkr.
  • Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 50 öre, räknat på de senaste 12 månaderna.
  • Bolagen kompletterar varandra väl inom marknad- och produktsegment.


DataConnect är en värdeadderande distributör av installationsmaterial för kommunikationsnätverk. Köpeskillingen uppgår till 38 Mkr kontant på tillträdesdagen plus en apportemission av en miljon aktier i Alcadon Group AB (”Alcadon”) som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 23 Mkr. Finansiering av den kontanta betalningen sker genom en kombination av egen kassa och bankupplåning. Kallelse till extra bolagsstämma för framläggande av styrelsens förslag till apportemission av en miljon aktier kommer att ske inom kort, emissionen innebär en utspädning på 6,1 procent. Förvärvet är villkorat av stämmans emissionbeslut.  Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med cirka 50 öre (räknat på de senaste 12 månaderna) och koncernens soliditet påverkas marginellt positivt av förvärvet. I samband med bolagstämman kommer styrelsen att föreslå utgivande av maximalt 100 000 st teckningsoptioner för anställda i den nya Alcadon- koncernen.

 
DataConnect samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer på världsmarknaden och har ett mycket attraktivt produktutbud för den svenska marknaden. Genom lång erfarenhet och hög kompetens hos personalen är företaget en trygg och värdeskapande partner för kunderna i framtida projekt. Affärsidén är att till företag i Sverige som äger, projekterar, bygger och driver fiber-, bostads- kontors- och datacenternät leverera marknadens mest kompletta kabelsystem för IP-baserade nätverkslösningar. DataConnect finns i Stockholm, Göteborg och Malmö med specialistsäljare samt lager. DataConnect-koncernen har 17 anställda och redovisade 2015 en omsättning på 142,3 Mkr samt ett resultat före skatt om 10,8 Mkr.

  Alcadon beräknas tillträda förvärvet i januari 2017 och DataConnect kommer att konsolideras under hela 2017. Ledande befattningshavare kommer att stanna kvar efter förvärvet.

 
  ”Jag är mycket glad över det här förvärvet och ser det som vår första strategiska satsning mellan två företag som kompletterar varandra mycket väl. Med Alcadons produktportfölj och egna varumärke ECS blir vi tillsammans med DataConnects produktportfölj och kompletterande produktområden en komplett leverantör av kabelsystem till kundsegmentet för nätverk och kommunikation. Den pågående bredbandsuppbyggnaden medför samtidigt en ytterligare möjlighet till fortsatt god försäljningsutveckling. De två företagens historik och kompetens ger oss möjlighet till synergier inom vår marknad och dess produkter. Integration av våra verksamheter kommer att påbörjas i samband med tillträdet i början av 2017. Vi välkomnar DataConnects medarbetar till Alcadon teamet och ser fram emot en spännande utveckling tillsammans”, säger Pierre Fors VD för Alcadon Group AB.

  ”Vi är mycket nöjda med att Alcadon blir DataConnects nya hemvist, tillsammans skapar företagen en mycket god plattform för fortsatt utveckling och kan ge ännu bättre service till befintliga och nya kunder”, säger Mats Nyberg VD på DataConnect Norden AB.

Rådgivare till Alcadon i samband med förvärvet är Erik Penser Bank och Kanter Advokatbyrå.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl 08:00 CET.