Fem ledande befattningshavare tecknar 70.000 teckningsoptioner från program 2019/2023

Alcadon Groups dotterbolag Alcadeltaco AB har idag överlåtit resterande 70.000 teckningsoptioner från optionsprogrammet 2019/2023 till fem ledande befattningshavare i bolaget. Överlåtelsen har skett till aktuellt marknadsvärde på optionerna efter uppdaterad beräkning enligt Black & Scholes. 

Optionsprogrammet 2019/2023, som beslutades på extra bolagsstämma den 10 juli 2019, omfattar totalt 340.000 optioner vilket kan innebära en utspädning om 2,0 procent beräknat på bolagets 16 859 246 antal aktier. För mer information angående programmet se bolagets hemsida https://alcadongroup.se/investerare/bolagsstammor/.

 

Stockholm den 7 september 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Certified Adviser (från och med 19 november 2020): Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefonnummer: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se