Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2021

Alcadons Group ABs (”Alcadon”) arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 24 april 2020 informeras om att Alcadons valberedning inför årsstämman 2021 är sammansatt att som ledamöter omfatta Sven Thorén (utsedd av Athanase), Anders Bladh (Ribbskottet AB), Mikael Vaezi (Investment AB Spiltan) samt Pierre Fors (styrelseordförande i Alcadon).   

Valberedningen representerar 35,3% av antalet aktier och röster i Alcadon och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.
 

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2021 års årsstämma avseende;

  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.
  • principer för utseende av valberedning.

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till Sven Thorén eller Pierre Fors. För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2021 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 5 februari 2021.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2021 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Pierre Fors, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras under vecka 12, 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Thorén, valberedningens ordförande, telefon 070 – 617 00 67, email: sven.thoren@athanase.se

Pierre Fors, styrelseordförande i Alcadon Group AB, 070 – 717 77 91, email: pfh@alca.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8 463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Certified Adviser (från och med 19 november 2020): Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefonnummer: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se