Alcadon Group AB: VD, ledande befattningshavare och övriga anställda tecknar sig för teckningsoptioner

Utifrån årsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner 2023/2026, inom ramen för ett incitamentsprogram till anställda i Bolagets koncern, har idag 21 anställda fulltecknat sig för teckningsoptioner. VD har tecknat 45.000 optioner, 3 övriga ledande befattningshavare har tecknat 31.976 optioner och övriga anställda har tecknat 48.024 optioner.

För fullständiga villkor hänvisas till protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 8 maj 2023