Delårsrapport januari – mars 2018

Fortsatt god tillväxt i försäljning och resultat

Första kvartalet 2018

  •  Nettoomsättningen ökar med 17 % till 149,6 (128,1) MSEK
  •  Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 32 % till 18,6 (14,1) MSEK
  •  Periodens resultat ökar med 40 % till 12,9 (9,2) MSEK
  •  Resultat per aktie 0,79 (0,56) SEK
  •  Soliditeten förbättras från 39 % till 43 %

Stockholm den 25 april 2018

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08:00.