Alcadon Group tecknar avtal om förvärv av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna

Alcadon Group AB (”Alcadon”) har ingått bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag (”NWC”), en professionell distributör av produkter och kompletta system för nätverksinfrastrukturlösningar. Köpeskillingen uppgår till 31,5 MGBP på kassa och skuldfri basis varav ca 5,8 MGBP erläggs med nyemitterade aktier i Alcadon Group AB. Resterande kommer att finansieras genom befintlig kassa i Alcadon och refinansiering av befintliga lån på 130 MSEK tillsammans med ett nytt banklån på 250 MSEK med en löptid på 3+1 år.
  • NWC redovisade per den 30 juni 2022 en omsättning på 42,6 MGBP och ett underliggande EBITDA om 3,6 MGBP för de senaste tolv månaderna.
  • Köpeskillingen för aktierna fördelar sig på 20,8 MGBP kontant plus en apportemission av aktier i Alcadon, utifrån nyttjande av bemyndigande från bolagsstämman den 22 april 2022, motsvarande 5,8 MGBP baserat på Alcadons marknadsvärde 3 augusti 2022 till 16 augusti 2022. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MGBP kontant beroende på resultatförbättring i NWC kommande 36 månader.
  • Köpeskillingen motsvarar en EV/EBITDA på 8,8 baserat på underliggande EBITDA för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022.
  • Förvärvet ökar Alcadons Cash Earnings per Share (Cash EPS) med cirka 1,24 SEK, baserat på antalet aktier efter genomförd apportemission räknat på resultatet för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022 och före synergier. Koncernens nettoskuld ökar med cirka 380 MSEK efter förvärvet.
  • NWC konsolideras i Alcadon Group från och med Tillträdesdagen, vilket planeras till den 17 augusti 2022.

Networks Centre är en professionell distributör av produkter och kompletta system för nätverksinfrastruktur med verksamhet i Storbritannien (lager och kontor i både England och Skottland) och Nederländerna. Cirka 40 procent av försäljningen kommer från segmentet kommersiella fastigheter (kablage och tillbehör), 30 procent från datacentersegmentet och 30 procent från fibernät (FTTX / B / H). De största kundkategorierna är installatörer, integratörer, datacenter och bredbandsoperatörer.

Genom "Networks Center Training Academy" erbjuder Networks Centre, som en av få distributörer i Europa, den internationella BICSI RCDD-ackrediteringen och ett stort antal skräddarsydda kurser och ackrediteringar.

Kunderbjudandet omfattar kompletta systemlösningar där Networks Centre tar på sig projektledarrollen med skräddarsydda lösningar. Företaget representerar ett stort antal välrenommerade, internationella tillverkare med fokus på premiumsegmentet.

Efter förvärvet kommer den nuvarande koncernchefen Duncan Lindsay att ta rollen som Senior Vice President UK inom Alcadon Group, där han också kommer att ingå i Alcadon Groups ledningsgrupp. Den nuvarande försäljningschefen James Reid kommer att ta över ansvaret som verkställande direktör för Networks Centre Group. Networks Centre kommer att förbli ett självständigt företag inom Alcadon Group i linje med Alcadons strategi att arbeta med decentraliserade resultatenheter.

”Genom förvärvet av Networks Centre etablerar sig Alcadon Group på en av de största och snabbast växande marknaderna för nätverksinfrastruktur i världen, Storbritannien. Dessutom har Networks Centre på kort tid framgångsrikt startat verksamhet i Nederländerna, där man för närvarande har en stark bas inom datacentersegmentet som kompletterar Alcadons nuvarande verksamhet i Benelux-regionen på ett mycket bra sätt. Idag har Networks Center en mycket stark ställning i Storbritannien, inte bara inom segmenten kommersiella nät och datacenter, utan är också en av få som framgångsrikt har etablerat sig som en välkänd aktör i den brittiska bredbandsutbyggnaden med ett komplett fibernätserbjudande. Företaget har ett utmärkt rykte bland både kunder och leverantörer och vi ser fram emot att arbeta tillsammans. Med överlappande och kompletterande produktportföljer, liknande strategi och värderingar, ett gediget systemlösningstänkande och goda leverantörsrelationer tyder allt på att Networks Centre och Alcadon Group kommer att kunna ge ett betydande bidrag till varandras utveckling.”

Sonny Mirborn,
Group Chief Executive Officer, Alcadon Group AB

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-10 01:08 CET.