Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

Fortsatt väsentligt stärkta marginaler och resultat.

TREDJE KVARTALET 2020

 • Nettoomsättningen minskar med 6,6 procent till 95,1 (101,8) MSEK. I oförändrad valuta minskade omsättningen med 1,6 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 29,2 procent till 6,7 (5,2) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,8 MSEK (-1,2).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till -16,8 (2,6) MSEK, vilket förklaras av av minskade leverantörsskulder.
 • Resultat per aktie ökar till 0,24 (0,19) SEK.
 • Soliditeten minskar till 47,5 procent från 49,3 procent.

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Nettoomsättningen minskar med 2,8 procent till 356,8 (367,1) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 0,2 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 33,4 procent till 33,7 (25,3) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -1,7 MSEK (-2,1).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 10,3 (-7,6) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 1,35 (0,97) SEK.
 • Soliditeten ökar till 47,5 procent från 44,0 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Centrallager i Västberga ersätter tre tidigare lager i Sverige
 • Ny butik öppnad i Västberga

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Stockholm den 23 oktober 2020

För ytterligare information kontakta:
Alcadon Group AB
Sonny Mirborn, VD
Mobil: 070 639 5092
E-post: smi@alca.se
www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB
Telefonnummer: +46 8 463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Certified Adviser (från och med 19 november 2020):
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)
Telefonnummer: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 08:00 CET.