Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 28 november 2016

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (”Bolaget”) den 28 november 2016 har beslutat att;

  • Emittera 1 000 000 aktier genom apportemission till de fyra delägarna av DataConnect Norden AB. Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av totalt 3 770 aktier i DataConnect Norden AB.
  • Emittera 100 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alcadeltaco AB, org. nr. 556813-7623. Dotterbolaget skall därefter överlåta teckningsoptionerna till befintliga eller nya anställda i Bolagets koncern.
  • Bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar högst 1 535 245 aktier, motsvarande högst 10 % av Bolagets befintliga aktiekapital vid tidpunkten för stämmans beslut.
  • Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter.
  • Omvälja Arne Myhrman, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Pierre Fors till styrelsen.
  • Utse Jonas Mårtensson till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode till Charlotte Hansson fram till och med den 28 november 2016 ska utgå med 25 000 kronor och till Stefan Charette fram till och med nästa årsstämma med 50 000 kronor.
  • Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets hemsida, www.alcadongroup.se, under fliken Bolagsstämmor.