Godkänd ansökan för listning av Alcadon på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Förutsatt att extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 5 september 2016 beslutar om att dela ut aktierna i dotterbolaget Alcadon Group AB (publ) till aktieägarna i DistIT kommer listning av aktierna i Alcadon att ske med första handelsdag den 14 september 2016. I samband med ansökan har en bolagsbeskrivning upprättats som finns tillgänglig på www.alcadongroup.se och www.distit.se.

Bolagsbeskrivningen innehåller viss information som tidigare inte har offentliggjorts;

Finansiella mål

Alcadon-koncernens finansiella mål är att Alcadon-koncernen ska uppnå en vinsttillväxt per aktie om 10 procent per år sett över en konjunkturcykel samt att soliditeten ska uppgå till lägst 25 procent.

Utdelningspolicy

Styrelsen i Alcadon Group AB (publ) avser att årligen, från och med årsstämman 2018 (avseende 2017 års resultat) föreslå en utdelning, eller annan motsvarande värdeöverföring, som ska uppgå till 30–50 procent av vinsten efter skatt.

Halvårsrapport

Halvårsrapport januari – juni 2016 för Alcadon Group AB (publ) finns på www.alcadongroup.se.

Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser. Erik Penser Bank har även agerat finansiell rådgivare i samband med ansökan till Nasdaq First North.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2016.