Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 5 september 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 5 september 2016 samt information om beslut vid extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 5 september 2016.

Beslut om apportemission

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB den 5 september 2016 beslutade att emittera 3 070 490 aktier till Alcadon Team Invest AB mot erläggande (apport) av 50 000 aktier i Alcadon Intressenter AB, allt i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Mot bakgrund av att tecknaren av aktier, Alcadon Team Invest AB, har sådan ställning som avses i 16 kap. 2 § första stycket punkten 2 aktiebolagslagen, krävs för beslutets giltighet att försäljningen godkänns av bolagsstämma i DistIT AB. En extra bolagsstämma i DistIT AB den 5 september 2016 har beslutat att godkänna beslutet.

Information om beslut vid extra bolagsstämma i DistIT AB

Godkännande av beslut om apportemission

En extra bolagsstämma i DistIT AB den 5 september har beslutat att godkänna beslutet om emission enligt ovan som beslutats på den extra bolagsstämman i Alcadon Group AB.

Utdelning av Alcadon Group AB

Den extra bolagsstämman i DistIT AB den 5 september 2016 har vidare beslutat om en extra vinstutdelning i enlighet med styrelsen i DistITs framlagda förslag. Vinstutdelningen sker genom en s.k. sakutdelning och verkställs genom att DistITs 12 281 961 aktier i Alcadon Group AB delas ut till aktieägarna i DistIT. Varje aktie i DistIT berättigar till utdelning av en aktie i Alcadon Group AB. DistIT AB var innan stämman Alcadons moderbolag. 

Viktiga datum

Som tidigare annonserats har Nasdaq godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Viktiga datum med anledning av besluten är;

1.       Sista dag för handel med aktier i DistIT inklusive                                      6 september 2016

rätt att erhålla aktier i Alcadon

2.       Första dag för handel med aktier i DistIT exklusive                                   7 september 2016

rätt att erhålla aktier i Alcadon.

3.       Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Alcadon.                                 8 september 2016

4.       Första dag för handel med aktier i Alcadon på Nasdaq First North.           14 september 2016


Alcadons aktie

Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Certified adviser

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2016.