Delårsrapport januari – september 2019

Ny ledningsgrupp och genomförda åtgärder för ökad effektivitet i en fortsatt svår marknad

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen minskar med 18 procent till 101,8 (123,5) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 56 procent till 5,2 (11,8) MSEK 
 • Periodens resultat minskar med 44 procent till 3,1 (5,5) MSEK
 • Resultat per aktie 0,19 (0,33) SEK
 • Soliditeten ökar från 41,4 till 44,0 procent

Delåret januari – september 2019

 • Nettoomsättningen minskar med 10 procent till 367,1 (407,0) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 44 procent till 25,3 (45,0) MSEK 
 • Periodens resultat minskar med 41 procent till 16,4 (28,0) MSEK
 • Resultat per aktie 0,97 (1,68) SEK
 • Soliditeten ökar från 43,2 procent till 44,0 procent

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ny VD har tillträtt den 11 juli
 • Extra stämma den 10 juli har beslutat om nytt optionsprogram
 • Genomförda åtgärder för att förbättra effektivitet och resultat ger minskade omkostnader om cirka 2 MSEK på årsbasis, i tillägg till de 6 MSEK som annonserades i Q2, med fullt genomslag under 2020
 • Cablecom AS har fusionerats med Alcadon AS

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ny CFO har tillträtt den 1 oktober
 • Nytillsatt ledningsgrupp sedan den 1 oktober

Stockholm den 23 oktober 2019

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: 070 639 5092

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 08:00.