Bokslutskommuniké januari – december 2019

HELÅRETS FÖRSÄLJNING 485,2 (544,2) MSEK OCH EBIT 31,1 (56,9) MSEK

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen minskar med 13,9 procent till 118,1 (137,2) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 51,4 procent till 5,8 (11,9) MSEK 
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 43,2 (42,7) MSEK
 • Periodens resultat minskar med 62,4 procent till 3,1 (8,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,49) SEK
 • Soliditeten ökar från 44,0 procent till 47,8 procent

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen minskar med 10,8 procent till 485,2 (544,2) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 45,4 procent till 31,1 (56,9) MSEK
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 35,6 (52,8) MSEK 
 • Periodens resultat minskar med 46,2 procent till 19,5 (36,2) MSEK
 • Resultat per aktie 1,15 (2,17) SEK
 • Soliditeten ökar från 45,7 procent till 47,8 procent

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ny CFO har tillträtt den 1 oktober
 • Nytillsatt ledningsgrupp sedan den 1 oktober

Händelser efter periodens utgång

 • Pierre Fors har vid årsskiftet ersatt Jonas Mårtensson som styrelseordförande i enlighet med beslut på årsstämman 2019. Jonas Mårtensson kvarstår som styrelseledamot.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019