Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Strategiskt förvärv och väsentligt förstärkt resultat och marginaler

FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Nettoomsättningen minskar med 6,2 procent till 110,8 (118,1) MSEK. I oförändrad valuta minskade omsättningen med 5,2 procent.

 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 62,1 procent till 9,4 (5,8) MSEK inklusive positiv valutapåverkan om 0,9 MSEK (0,2).

 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 20,8 (43,2) MSEK.

 • Resultat per aktie ökar till 0,38 (0,18) SEK.

 • Soliditeten ökar till 51,9 procent från 47,5 procent i Q3 2020.

HELÅRET JANUARI – DECEMBER 2020

 • Nettoomsättningen minskar med 3,6 procent till 467,6 (485,2) MSEK. I oförändrad valuta minskade omsättningen med 1,1 procent.

 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 38,8 procent till 43,1 (31,1) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,9 MSEK (-1,8).

 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 31,1 (35,6) MSEK.

 • Resultat per aktie ökar till 1,72 (1,15) SEK.

 • Soliditeten ökar till 51,9 procent från 47,8 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Alcadon Group tecknar avtal om förvärv av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alcadon har genomfört en riktad apportemission om 981 780 aktier som en del i fullföljandet av förvärvet av danska 6X International ApS och dess tyska dotterbolag 6X International GmbH den 7 januari 2021.

 • Mot bakgrund av nyligen genomfört förvärv av 6X föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2020.

Stockholm den 24 februari 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-24 08:00 CET.