Alcadon Group har fullföljt förvärvet av irländska Wood Communications Ltd

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 6 mars 2024 har parterna ingått ett bindande överlåtelseavtal med planerat tillträde den 2 april 2024. Alcadon har idag fullföljt förvärvet av Wood Communications.

Köpeskillingen för aktierna uppgår, på kassa och skuldfri basis, till 10,1 miljoner euro, varav 24,2 procent erläggs genom en apportemission av 733.661 aktier i Alcadon motsvarande 27 438 921 SEK och resterande del erläggs genom en kontantlikvid. Antal aktier i Alcadon Group ökar till 24.511.026.
 
En villkorsbaserad tilläggsköpeskilling (s.k. earn-out) om maximalt 2,9 miljoner euro kan komma att utgå om vissa villkor uppfylls under perioden fram till och med tre år efter tillträdet, där en del av tilläggsköpeskillingen kan komma att erläggas genom en kvittningsemission, villkorat av bolagsstämmans godkännande.