Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Påbörjade leveranser enligt avtal i Tyskland och etablering i Storbritannien via förvärv i augusti

ANDRA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen ökar med 22 procent till 216 (177) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 19 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskar med 39 procent till 11 (18) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -3,2 (-0,1) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till -13 (15) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,40 (0,70) SEK.
 • Soliditeten minskar under perioden till 65 procent från 67 procent.

FÖRSTA HALVÅRET 2022

 • Nettoomsättningen ökar med 21 procent till 421 (347) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 18 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) minskar med 22 procent till 27 (34) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -3,7 (-1,0) MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till -6,8 (34,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,95 (1,31) SEK.
 • Soliditeten ökar under perioden till 65 procent från 49 procent.
Kvartal 2 januari – juni Helår
2022 2021 2022 2021 2021
Rörelsens intäkter, MSEK 216,1 177,4 421,2 347,4 736,5
Bruttomarginal, % 26,0 28,7 27,1 28,8 28,1
EBITA, MSEK 10,7 17,6 26,5 34,2 67,5
EBITA, % 4,9 9,9 6,3 9,8 9,2
Periodens resultat, MSEK 7,9 12,5 18,5 23,3 47,1
Resultat per aktie, SEK 0,40 0,70 0,95 1,31 2,62

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • 19 anställda har fulltecknat sig för teckningsoptioner inom ramen för det incitamentsprogram som beslutades av årsstämman i april.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alcadon Group tecknar avtal om förvärv av Networks Centre Holding Ltd med verksamhet i Storbritannien och Nederländerna. Tillträde förväntas ske den 17 augusti 2022.
 • Alcadon har i samband med förvärvet av Networks Centre Ltd refinansierat befintligt lån om 130 MSEK och tagit upp nytt lån om 250 MSEK på 3+1 år.

Stockholm den 12 augusti 2022

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-12 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Alcadon Group har beslutat om en riktad apportemission om 987.694 aktier som en del av betalningen för förvärvet av brittiska Networks Centre
 Interim report 1 January – 30 June 2022