Delårsrapport januari – mars 2020

NÅGOT ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT

Första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen ökar med 0,2 procent till 130,6 (130,3) MSEK.
· Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 2,8 procent till 9,4 (9,2) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -3,5 MSEK (-0,6).
· Kassaflödet från löpande verksamheten förbättras och uppgår till 2,7 (-16,9) MSEK.
· Resultat per aktie ökar till 0,38 (0,36) SEK.
· Soliditeten ökar från 41,4 procent till 46,9 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

· Pierre Fors har vid årsskiftet ersatt Jonas Mårtensson som styrelseordförande i enlighet med beslut på årsstämman 2019. Jonas Mårtensson kvarstår som styrelseledamot.
· Magnus Larsson utses till ny försäljningsdirektör och går in i koncernledningen i Alcadon Group AB. Magnus tillträder sin tjänst senast den 1 augusti 2020.

Händelser efter periodens utgång

· Lars Engström föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB.
· Alcadon har tecknat avtal om nytt centrallager i Västberga med planerad inflytt under hösten 2020.

Stockholm den 24 april 2020

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: 070 639 5092

E-post: smi@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08:00.

Fullständig delårsrapport är tillgänglig via länken https://alcadongroup.se/investerare/finansiella-rapporter/

 Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020
 Lars Engström föreslås till ny styrelseledamot i Alcadon Group AB