Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen 2019 framlagd resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för 2019. I ny räkning överförs 116 073 881 kr.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de under året verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman besluta om omval av styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge samt nyval av Lars Engström. Årsstämman valde Pierre Fors till styrelsens ordförande för tiden intill årsstämman 2021.

Styrelsearvode

Valberedningens tidigare förslag om höjningar av arvodena ändrades till följd av att ledamöterna bett om att få avstå från höjningarna, varpå förslaget blev att behålla arvodena oförändrade.

Stämman beslöt således i enlighet med valberedningens reviderade förslag:

· Att styrelsens ordförande ersätts med 280 000 kronor (oförändrat),
· Att övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ersätts med 140 000 kronor per ledamot (oförändrat).

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2021. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för tillsättandet av valberedning, (för fullständiga principer se bolagets hemsida).

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Rörlig ersättning/bonus ska ha ett förutbestämt tak och baseras på fastställda resultatmål och andra nyckeltal. Rörlig del/bonus får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen, (en fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida).

Bemyndigande till nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Huvudsyftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra bolagets likviditet.

 

Stockholm fredagen den 24 april 2020

Alcadon Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Stockholm den 24 april 2020

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 13:00.

 Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020
 Delårsrapport januari – mars 2020