Delårsrapport januari – september 2018

FORTSATT STOPP I FTTH-MARKNADEN MEN ALCADONS BASAFFÄR UTVECKLAS VÄL

Tredje kvartalet 2018

·  Nettoomsättningen minskar med 7 procent till 123,5 (132,9) MSEK
·  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 30 procent till 11,8 (16,9) MSEK
·  Periodens resultat minskar med 51 procent till 5,5 (11,3) MSEK
·  Resultat per aktie 0,33 (0,69) SEK
·  Soliditeten ökar från 38 procent till 41 procent

Delår januari – september 2018

·  Nettoomsättningen ökar med 3 procent till 407,0 (396,7) MSEK
·  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 6 procent till 45,0 (48,0) MSEK
·  Periodens resultat minskar med 12 procent till 28,0 (32,0) MSEK
·  Resultat per aktie 1,68 (1,96) SEK
·  Soliditeten ökar från 39 procent till 41 procent 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

·  Obligationslånet på 140 MSEK ersatt med banklån i SHB till bättre villkor

Stockholm den 30 oktober 2018

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91, E-post: pfh@alca.se 

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 08:00.

 Bokslutskommuniké januari - december 2018
 Valberedning för Alcadon Group AB inför årsstämman 2019