Bokslutskommuniké januari – december 2018

LÄGRE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT MEN STABILT KASSAFLÖDE

Fjärde kvartalet 2018

·  Nettoomsättningen minskar med 25 procent till 137,2 (183,2) MSEK
·  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 49 procent till 11,9 (23,5) MSEK
·  Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 41,4 (33,8) MSEK 
·  Periodens resultat minskar med 51 procent till 8,2 (16,6) MSEK  
·  Resultat per aktie 0,49 (1,01) SEK
·  Soliditeten ökar från 41 procent till 46 procent

Helåret 2018

·  Nettoomsättningen minskar med 6 procent till 544,2 (579,9) MSEK
·  Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 20 procent till 56,9 (71,5) MSEK
·  Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 42,8 (44,5) MSEK
·  Periodens resultat minskar med 25 procent till 36,2 (48,6) MSEK
·  Resultat per aktie 2,17 (2,98) SEK
·  Soliditeten ökar från 39 procent till 46 procent

Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

Händelser efter periodens utgång

·  Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 0,50 SEK per aktie
·  Mats Nyberg, vice VD i den svenska verksamheten Alcadon AB, lämnar bolaget 21 februari 2019. Tjänsten kommer inte ersättas

Stockholm den 21 februari 2019

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD 

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2019
 Delårsrapport januari - september 2018