Bokslutskommuniké januari – december 2016

Ett starkt Q4 avslutar ett händelserikt år

· Resultatet per aktie för perioden januari – december 1,46 SEK.
· Alcadon Group totala omsättning uppgick januari – december till 285,2 MSEK.
· Rörelseresultat för koncernen (EBIT) januari – december blev 34,8 MSEK.
· Periodens resultat januari – december uppgick till 22,4 MSEK.
· Resultatet per aktie för perioden oktober – december 0,34
· Alcadon Group totala omsättning uppgick oktober – december till 78,5 MSEK.
· Rörelseresultat för koncernen (EBIT) oktober – december blev 8,4 MSEK.
· Periodens resultat oktober – december uppgick till 5,3 MSEK.

· Om förvärvet av DataConnect i Norden AB hade inräknats under januari till december 2016 hade den nya koncernens nettoomsättning för helåret uppgått till 444 MSEK och EBIT uppgått till 47 MSEK

Stockholm den 21 februari 2017

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadonstaging.keplerhosting.cloud

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 08:00.

 Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 25 april 2017
 Alcadon Group ABs Teckningsoptionsprogram 2017/2020 har fulltecknats