Styrelsen föreslår aktiebyte för anställda genom ett apportförvärv av Alcadon Team Invest

· Möjliggör direktägande och även en förlängd lock-up för ledningsgruppen
· Marginell ökning av vinst per aktie, i övrigt inga finansiella effekter

Styrelsen i Alcadon Group AB (Alcadon) föreslår att aktieägarna vid en extra bolagsstämma torsdagen den 21 september 2017 beslutar om en apportemission i Alcadon som möjliggör att anställda, vilka idag äger aktier i bolaget indirekt genom Alcadon Team Invest AB, kan byta dessa mot ett individuellt direktägande i Alcadon. I samband med detta aktiebyte har ledningsgruppen i Alcadon, som idag är delägare i Alcadon Team Invest AB, som en del av aktiebytet förbundit sig till en förlängning av tidigare ingångna lock-up med 12 månader till och med den 25 september 2018.  Åtagandet avser liksom tidigare 75 % av respektive persons ägande.

Aktiebytet föreslås ske genom att Alcadon genom en apportemission förvärvar Alcadon Team Invest AB, vars huvudsakliga tillgångar består av 3 070 490 aktier i Alcadon, vilka baserat på den genomsnittliga stängningskursen under en period om tio (10) handelsdagar före och inklusive 28 augusti 2017 om 38,77 kronor per aktie är värda 119 042 897 kronor. Som betalning för samtliga aktier i Alcadon Team Invest AB, ska 3 039 785 aktier i Alcadon erläggas, vilka baserat på kursen 38,77 kronor är värda 117 852 464 kronor, men som i Alcadons balansräkning kommer att tas upp till 125 000 kronor.  Apportemissionen ska riktas till aktieägarna i Alcadon Team Invest AB som på så sätt får möjlighet att byta ett indirekt innehav i Alcadon genom Alcadon Team Invest AB till ett direkt individuellt innehav i Alcadon.

I och med utbytesrelationen där 99 nyemitterade aktier i Bolaget erläggs som vederlag för 100 befintliga aktier i Bolaget, vilka inlöses efter förvärvet, ökar vinsten per aktie i Alcadon till följd av transaktionen med ca 0,2 %, samtidigt som övriga finansiella nyckeltal i Bolaget inte påverkas.

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar om en minskning av Alcadons aktiekapital genom en indragning av de 3 070 490 aktier i Alcadon som för närvarande innehas av Alcadon Team Invest AB.  Beslutet ska verkställas så snart detta kan ske med beaktande av aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar, vilket beräknas ta två till tre månader.

Förvärvet är beroende av beslut vid extra bolagsstämma planerad till den 21 september 2017. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

För mer information, se kallelsen till den extra bolagsstämman som finns att tillgå på bolagets hemsida, www.alcadongroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se 

www.alcadongroup.se 

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl 08:00 CET.