Kommuniké från extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 10 juli 2019

En extra bolagsstämma i Alcadon Group AB (”Bolaget”) den 10 juli 2019 har beslutat att godkänna styrelsens förslag till utgivande av högst 340 000 teckningsoptioner.

Rätt att teckna teckningsoptionerna 2019/2023:1-6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma (i) Bolagets tillträdande verkställande direktör Sonny Mirborn (240 000), samt (ii) Bolagets helägda dotterbolag Alcadeltaco AB (100 000). Alcadeltaco AB kan överlåta teckningsoptionerna till en eller flera framtida nyckelpersoner i Bolagets koncernledning.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning mellan den 11 till 12 juli 2019. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Deltagare ingår avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagare skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.

Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde. Varje teckningsoption ger rätt att mellan den 20 mars – 17 april 2023 teckna en aktie till kursen 27,44 kronor enligt nedan.

Antal aktier som kan tecknas om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden den 20 mars – 17 april 2023 överstiger:

170 000                       41,17 kronor                  

34 000                         45,17 kronor

34 000                         49,17 kronor

34 000                         53,17 kronor

34 000                         57,17 kronor

34 000                         61,17 kronor

Om den volymvägda genomsnittskursen inte uppnås är teckningskursen per aktie 61,17 kronor.

Uppdrog åt styrelsen i bolaget att verkställa besluten.

För fullständig information om besluten hänvisas till bolagets hemsida, www.alcadongroup.se, under fliken Bolagsstämmor.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Mårtensson, styrelseordförande

Mobil 070 6079335

www.alcadongroup.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 13:00 CET.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se