Alcadon Group har fullföljt förvärvet av brittiska Networks Centre

Alcadon Group har fullföljt förvärvet av brittiska Networks Centre Holding Company Ltd och dess dotterbolag i Storbritannien och Nederländerna

Som tidigare offentliggjorts i pressmeddelande den 10 augusti 2022 har parterna ingått ett bindande överlåtelseavtal med planerat tillträde den 17 augusti 2022. Alcadon har idag fullföljt förvärvet av NWC.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 26,6 MGBP fördelat på 20,8 MGBP kontant plus en apportemission av 987.694 aktier i Alcadon motsvarande 72.400.913 SEK. Antal aktier i Alcadon Group ökar till 20.612.823.

  • Förvärvet ökar Alcadons Cash Earnings per Share (Cash EPS) med cirka 1,24 SEK, baserat på antalet aktier efter genomförd apportemission räknat på underliggande resultat för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022 och före synergier. Koncernens nettoskuld ökar med cirka 380 MSEK efter förvärvet.
  • Utöver Köpeskillingen vid tillträdet utgår en tilläggsköpeskilling om maximalt 10 MGBP kontant beroende på resultatförbättring i NWC kommande 36 månader.

Stockholm den 17 augusti 2022