Alcadon beslutar om refinansiering av befintliga lån, utökad checkkredit och förvärvskredit för att säkerställa den framtida tillväxtresan

Alcadon har tagit beslut om refinansiering av verksamheten med SEB som ny huvudbank för koncernen. Alcadon kommer under juli 2021 att lösa befintliga lån om ca 133 MSEK och ta upp nytt banklån om 130 MSEK, utöka befintlig checkkredit från 35 till 50 MSEK samt erhålla en förvärvskredit (RCF) om 60 MSEK att kunna nyttja för framtida förvärv. Refinansieringen bedöms minska finansieringskostnaderna med ca 2,5-2,7 MSEK före skatt på årsbasis.

Villkor i korthet

– Banklån, 130 MSEK, rak amortering 7 år, ränta STIBOR 3M + 1,3-1,8 procentenheter beroende på skuldsättningsgrad

– Checkkredit 50 MSEK, SEB basränta + 1,2 procentenheter, 0,4 procent i årlig kreditavgift

– Förvärvskredit 60 MSEK, ränta STIBOR 3M + 1,3-1,8 procentenheter beroende på skuldsättningsgrad, 0,35 procent på ej nyttjat belopp

”Det är glädjande att vi nu säkerställt finansieringen för vår fortsatta tillväxtresa och vi ser fram emot ett bra samarbete med SEB framöver. Vi har haft en bred upphandling och fått väldigt bra respons från samtliga banker där intresset att få vara med på vår kommande tillväxtresa varit stort.”

Niklas Svensson, CFO Alcadon Group

”Det är mycket positivt att refinansieringen ger Alcadon det handlingsutrymme vi önskar för att stödja vår tillväxtagenda samtidigt som finansieringskostnaderna reduceras. Vi ser fram emot samarbetet med SEB kommande åren”

Sonny Mirborn, CEO Alcadon Group

 

Stockholm den 11 juni 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-11 13:46 CET.