Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Refinansiering och flera betydande kundavtal skapar möjligheter

ANDRA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökar med 35,3 procent till 177,4 (131,1) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 36,4 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 2,3 procent till 17,2 (17,6) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,4 MSEK (2,5).
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 14,9 (24,3) MSEK.
 • Resultat per aktie minskar till 0,70 (0,73) SEK.
 • Soliditeten minskar under det andra kvartalet till 45,7 procent från 46,3 procent.

FÖRSTA HALVÅRET 2021

 • Nettoomsättningen ökar med 32,7 procent till 347,4 (261,7) MSEK. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 34,9 procent.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar ökar med 23,6 procent till 33,4 (27,0) MSEK inklusive negativ valutapåverkan om -0,9 MSEK (-1,0). Rörelseresultatet påverkas negativt med förvärvskostnader om -1,5 MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till 34,9 (27,1) MSEK.
 • Resultat per aktie ökar till 1,31 (1,11) SEK.
 • Soliditeten minskar under första halvåret till 45,7 procent från 51,9 procent.
Kvartal 2 januari – juni Helår
2021 2020 2021 2020 2020
Rörelsens intäkter, MSEK 177,4 131,1 347,4 261,7 467,6
Bruttomarginal, % 28,7 30,0 28,8 27,2 28,7
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), MSEK 17,2 17,6 33,4 27,0 43,1
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 9,7 13,4 9,6 10,3 9,2
Periodens resultat, MSEK 12,5 12,3 23,3 18,7 29,0
Resultat per aktie, SEK 0,70 0,73 1,31 1,11 1,72

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • 26 anställda har fulltecknat sig för teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram som beslutades av årsstämman i april.

 • Alcadon fördjupar samarbetet och ingår nytt samarbetsavtal med ett av Nordens ledande installationsföretag.

 • Alcadon ingår avtal om leverans av fiberoptiska tillbehör i samarbete med Commscope inom ett större specifikt projekt till Norlys i Danmark med uppskattat försäljningsvärde om cirka 50-60 MDKK under 2021 och början av 2022.

 • Alcadon har under kvartalet vunnit tre större upphandlingar för utbyggnad av stadsnät runt om i Sverige. Avtalen sträcker sig mellan 3-4 år med en förväntad intäkt på ca 10 MSEK årligen.

 • Alcadon ingår leverantörsavtal med Emtelle, en av Europas ledande tillverkare av blåsfiberkabel-, mikrodukt- och kabelskyddssystem, för leverans av fiberoptiskt materiel för FTTH-utrullning i Tyskland. Ramavtalet sträcker sig över 18 månader och har ett uppskattat försäljningsvärde på mellan 4 – 4,5 MEUR per år. Leveranser förväntas påbörjas under tredje kvartalet 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alcadon ingår nytt exklusivt leverantörsavtal på 3+1 år med Norlys i Danmark med bedömd årlig försäljning om 30-35 MDKK.
 • Alcadon har nyligen säkrat sitt 10:e FTTH-projekt i Tyskland till ett värde av 1 MEUR.

 • Alcadon har i juli 2021 refinansierats med SEB som ny huvudbank för koncernen. Refinansieringen bedöms minska finansieringskostnaderna med ca 2,5-2,7 MSEK före skatt på årsbasis.

 • Alcadon tecknar avtal med Deutsche Glasfaser, en ledande tysk leverantör av FTTH, om leverans av produkter för utbyggnaden av FTTH i Tyskland till ett uppskattat värde om 20 MEUR per år. Avtalet sträcker sig över 3 + 1 år och leveranser förväntas påbörjas i december 2021.

Stockholm den 13 augusti 2021
 

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-13 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska dotterbolag Alcadon ApS (tidigare 6X International) i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Finland. 

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021
 Alcadon tecknar avtal med Deutsche Glasfaser till ett uppskattat värde om 20 MEUR per år