Delårsrapport januari – juni 2019

Stabiliserad försäljning och genomförda kostnadsbesparingar

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökar med 1 procent till 135,0 (133,9) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 26 procent till 10,9 (14,6) MSEK
 • Periodens resultat minskar med 24 procent till 7,2 (9,5) MSEK
 • Resultat per aktie 0,43 (0,57) SEK
 • Soliditeten är oförändrad och kvar på 41,4 procent

Första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen minskar med 6 procent till 265,3 (283,6) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar minskar med 40 procent till 20,1 (33,2) MSEK
 • Periodens resultat minskar med 41 procent till 13,3 (22,5) MSEK
 • Resultat per aktie 0,79 (1,36) SEK
 • Soliditeten minskar från 43,2 procent till 41,4 procent

Väsentliga händelser under perioden  

 • Genomförda åtgärder för att förbättra effektivitet och resultat ger minskade omkostnader om cirka 6 MSEK på årsbasis med fullt genomslag under 2020
 • Utdelning om totalt 8,4 MSEK enligt beslut på årsstämman
 • Ny CFO utsedd och tillträder den 1 oktober 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

 • Ny VD har tillträtt den 11 juli
 • Extra stämma den 10 juli har beslutat om nytt optionsprogram


Stockholm den 14 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD 

Mobil: 070 639 50 92

E-post: smi@alca.se 

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 08:00.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se